Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí

Projekt je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1.1.2017 - 31.12. 2018).

Cílem projektu je zvýšit intenzitu spolupráce za účelem sociálního a ekonomického rozvoje Česko-Polského příhraničí v regionu po obou stranách hranice Polska a České republiky.

Ke splnění cílů projektu je vytvořena síť 5 tematických přeshraničních pracovních skupin:

  1. pro hospodářský rozvoj a obnovitelné energie v česko-polském příhraničí
  2. pro regionální produkty v česko-polském příhraničí,
  3. pro podnikání v česko-polském příhraničí,
  4. pro regionální rozvoj a cestovní ruch v česko-polském příhraničí,
  5. pro pracovní mobilitu v česko-polském příhraničí.

Na činnosti pracovních skupin se podílejí všichni partneři projektu a postupně další subjekty z obou stran hranice, které se zabývají problematikou projektu (hospodářské komory, sdružení a svazy, nadace, řemeslnické cechy, inkubátory, klastry, úřady práce, samosprávy, podniky, občanské iniciativy apod.)

Náplní činnosti pracovních skupin je:

- Setkávání v rámci pracovních skupin (z toho jednou za rok dvoudenní sezení příslušné pracovní skupiny, kdy budou k účasti přizváni zástupci polských a českých organizací a institucí),

- definování problematiky vyskytující se v dané oblasti,

- průběžná komunikace účastníků pracovní skupiny,

- organizace kooperačních burz, výstav, diskusních fór, tematických workshopů, studijních cest atd.),

- zpracování databáze firem hledajících zaměstnance a uchazečů hledajících zaměstnání,

- informační služby v oblasti hospodářské kooperace a přeshraničního trhu práce,

- zpracování odborných informačních balíčků o podnikání v České republice a Polsku,

- zpracování a vydání přeshraniční příručky v oblasti zaměstnanosti,

- projektové aktivity věnovány řízení (včetně výuky polštiny a češtiny pro partnery), koordinaci.

www.podnikanivpolsku.cz

--

Projekt "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prezentace projektu:

KARR

Jablonec nad Nisou

Krkonoše, Svazek měst a obcí

Opole

Svídnice - Odvětvový katalog pracovní skupiny pro hospodářský rozvoj a obnovitelné zdraje energie v česko-polském příhraničí/ Katalog branzowy grupy roboczej ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej na pograniczu czesko-polskim - k dispozici na CD v úřadu OHK a u jednotlivých partnerů/ dostępne na CD w biurach partnerów projektu

KHK KHK