Kontaktní místo CzechPoint v sídle OHK v Jablonci nad Nisou

Úřad OHK v Jablonci nad Nisou poskytuje také služby kontaktního místa CzechPoint. Výpisy vydáváme na počkání v úředních hodinách OHK, tj. v po-pá od 7:30-15:30.

Na našem pracovišti pro Vás vydáváme tyto výpisy:

Upozorňujeme, že výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, apod.)

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Ceny

V následující tabulce naleznete ceny za vyhotovení ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenského registru, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Registru řidičů, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živnostenskému úřadu.

Poznámky

Jednou stránkou se rozumí formát A4, jeden list má dvě stránky, poplatek je osvobozen od DPH, cena nezávisí od počtu stránek – nejsou možné množstevní nebo jiné slevy.
Opakované vydání stejného výstupu z ISVS se považuje za další případ, nikoliv za druhou nebo další stránku.

Vytištěný výstup z ISVS nesmí být kopírován, musí být znovu „získán“ v souladu se zákonem předepsaným způsobem z ISVS a jako další případ řádně zaevidován pod vlastním číslem jednacím.

Stránka s ověřovací doložkou se do celkového počtu stránek nezapočítává, stránka s ověřovací doložkou není účtována.

Odměna hospodářské komory, za výše uvedené služby, se řídí zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a souvztažně zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento ceník je součástí ověřovatelského řádu a je platný od: 1. února 2017.