Freundschaft und Erfahrungen/ Přátelství a zkušenosti

http://www.ern.cz/files/FMP%20%C4%8CR%20-%20Sasko%202020/vlajkaeu_bar.jpg     http://www.ern.cz/files/FMP%20%C4%8CR%20-%20Sasko%202020/SNCZ2020_Zusatz_RGB_150dpi.jpg http://www.ern.cz/files/FMP%20%C4%8CR%20-%20Sasko%202020/logo_ERN_RGB.png

Projekttitel/ Název projektu: Freundschaft und Erfahrungen/ Přátelství a zkušenosti

Reg. nummer/ Reg. číslo: ERN-0748-CZ-30.08.2018

Subjekty projektu: Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, Industrie - und Handelskammer Dresden/ Entitäten: Bezirkshandelskammer in Jablonec nad Nisou, Industrie - und Handelskammer Dresden

Aktivity projektu/Projektaktivitäten

Organisierung von einem eintägigen Treffen der Vertreter von den Handelskammern und der Un-ternehmer in Dresden
Organizace společného jednodenního setkánízástupců hospodářských komor a podnikatelů v Drážďanech

Organisierung von einem zweitägigen tschechisch-sächsichen Treffen der Unternehmerinnen in Tschechien
Organizace dvoudenního česko-saského setkání podnikatelek v Čechách

Gemeinsame Präsentierung der Projektpartner an der Messe Konvent´a 2019
Společná prezentace partnerů projektu na veletrhu Konvent´a 2019

Ausarbeitung von einem gedruckten Präsentationsmaterial - Kalender des regionalen Hand-werks für das Jahr 2020
Vydání společného tištěného prezentačního materiálu - kalendář regionálních řemesel na rok 2020

Organisierung der Projektteamtreffen zur Vorbereitung und Umsetzung der geplanten Projektaktivitäten
Organizace setkání společného projektového týmu pro přípravu a realizaci plánovanýc aktivit projektu

Popis projektu:

Partneři projektu dlouhodobě spolupracují při rozvíjení přeshraniční spolupráce zaměřené na hospodářský rozvoj Euroregionu Nisa. Předkládaný projekt se zaměřuje na rozvíjení neformálních přátelských kontaktů mezi podnikateli a podnikatelkami z obou stran hranice a umožňuje vzájemné výměny poznatků a zkušeností. V rámci projektu je proto plánováno zorganizování několika společných setkání, při kterých budou mít účastníci možnost vzájemně se poznat, dis-
kutovat o společných problémech a navázat nová přátelství. Všechny plánované akce, konkrétně uvedené a popsané v kapitole Výsledky projektu, budou připraveny a realizovány projektovými partnery společně, budou probíhat na obou stranách hranice. Jejich realizací dojde bezesporu k dalšímu upevnění přeshraniční spolupráce obou komor.Dále je plánována společná účast na regionálnívýstavě Konventa 2019. Pro další rozvoj úspěšné spolupráce a její prezentaci v rámci ERN plánují oba partneři také zhotovení společného prezentačního materiálu, kalendáře regionálních řemesel pro rok 2020. Tyto aktivity budou mít jasný dopad na veřejnost ve společném příhraničí.

--

Beschreibung des Projektes:

Die Projektpartner entwickeln langfristige grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Wirtschaftsentwicklung der Euroregion Neiße. Das vorgelegte Projekt orientiert sich auf die Entwicklung von formlosen Freundschaftsbeziehungen zwischen den Unternehmern/-innen von den beiden Seiten der Grenze und ermöglicht einen gegenseitigen Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen. Im Rahmen des Projektes ist des wegen Organisierung von mehreren gemeinsa men Treffen geplant, bei welchen sich die Teil nehmer gegenseitig kennenlernen, über ge meinsamen Probleme diskutieren und neue Freundschaften anbinden können. Alle geplan-
ten Veranstaltungen werden von den Projekt partnern gemeinsam vorbereitet und an den beiden Seiten der Grenze organisiert. Dies wird zweifellos die grenzüberschreitende Kooperation von Handelskammern weiter festigen.Es ist auch gemeinsame Teilnahme an der regionalen Messe Konvent´a 2019 geplant. Für die
Präsentierung der Kooperation planen die beiden Partner Ausfertigung von einem gemeinsamen Präsentationsmaterial, Kalender des regionalen Handwerks für das Jahr 2020.

--

V rámci projektu bude vytvořen kalendář regiolnálních řemesel pro rok 2020. Jste-li tradiční regionální výrobce/nositel řemesla, přihlásit se můžete do 31. 07. 2019 na mailu info@ohkjablonec.cz nebo telefonicky na čísle: +420 483 346 000 (úřad Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou).

Im Rahmen des Projekts wird ein Kalender für regionales Handwerk erstellt für 2020. Wenn Sie ein traditioneller regionaler Hersteller/ Handwerksträger sind, können Sie sich bis zum 31. Juli 2019 unter Zahradnik.Jiri@dresden.ihk.de oder telefonisch unter +49-3583-5022-34 (Büro der Industrie- und Handelskammer Dresden, Geschäftsstelle Zittau).

V Jablonci nad Nisou dne 1.10.2018

http://www.ern.cz/files/FMP%20%C4%8CR%20-%20Sasko%202020/vlajkaeu_bar.jpg     http://www.ern.cz/files/FMP%20%C4%8CR%20-%20Sasko%202020/SNCZ2020_Zusatz_RGB_150dpi.jpg http://www.ern.cz/files/FMP%20%C4%8CR%20-%20Sasko%202020/logo_ERN_RGB.png