Výběr výzev z DotaceOnline.cz ze dne 02. 05. 2019

flag-2313980__340.png

Dotace na rozvoj sociálního podnikání

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na provozování sociálního podnikání, realizaci marketingových kampaní, vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku, na zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajišt�! �ní dopravy znevýhodněných pracovníků. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:

85%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

1 700 000,00 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí:

30. 09. 2019

 

Poslední změna:

25.04.2019 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

OP PIK - PO 2 - Nemovitosti (3. výzva)

Program se soustředí na podporu modernizace podnikatelských nemovitostí - rekonstrukce objektu a revitalizace ploch pro vlastní podnikání. Výše dotace činí 45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky.

Mezi způsobilé náklady patří například:

  • rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby
  • inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budov
  • technická zařízení budov
  • projektová a inženýrská činnost.

Místo realizace musí být mimo území hl. města Prahy. V případě realizace rekonstrukce objektu musí být podlahová plocha min. 500 m2 po realizaci projektu; investor musí do rekonstrukce investovat více, než je současná hodnota nemovitosti (oceněná dle znaleckého posudku ne staršího 6 měsíců). Maximální výše dotace na jednotku číní 1 500 Kč/m3 obestavěného prostoru (pokud bude průměrná světlá výška místností objektu nad 6 m), 3 000 Kč/m3 obestavěného prostoru (pokud bude průměrná světlá výška místností objektu pod 6 m). Žadateli jsou malé a střední podnikatelské subjekty v rámci vybraných podporovaných ekonomických činností.

Maximální % dotace:

45%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

30 000 000,00 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí:

22. 05. 2019

 

Poslední změna:

22.06.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

OP PIK - PO 2 - Školící střediska (3. výzva)

Výzva je zaměřena na rekonstrukci a výstavbu školicích středisek pro vzdělávání zaměstnanců, vybavení školících prostor, pořízení vzdělávacích programů a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání. Ve školicích střediscích podpořených z této výzvy se budou z nadpoloviční většiny školit zaměstnanci, zaměstnavatelé a podnikající fyzické osoby z podporovaných oborů. Žadateli jsou malé a střední podniky. 

Maximální % dotace:

50%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

5 000 000,00 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí:

30. 05. 2019

 

Poslední změna:

26.06.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

OP PIK - PO 2 - Marketing (4. výzva)

Cílem programu je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR vstupovat na ně a udržet se na nich. Dotace je určena na podporu účasti podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích (např. grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu, připojení k inženýrským sítím a k internetu), na dopravu vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem, na tvorbu propagačních mate! riálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí, zajišťované externím dodavatelem. Žadateli jsou malé a střední podniky.

Maximální % dotace:

50%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

4 000 000,00 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí:

31. 05. 2019

 

Poslední změna:

20.12.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO 2 - IP 1 - SC 5 (54. výzva - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II)

Cílem výzvy je rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO, rozvoj lidských zdrojů VO, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, rozvoj vnitřního hodnocení VO, mezinárodní spolupráce a internacionalizace, popularizace VaV, podpora implementace strategie open access. Žadateli jsou výzkumné organizace, OSS a PO OSS, soukromoprávní a ostatní subjekty.

Maximální % dotace:

100%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

70 000 000,00 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí:

10. 06. 2019

 

Poslední změna:

25.02.2019 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

OP Zaměstnanost - PO 2 - IP 1 (129. výzva - Podpora sociálního podnikání)

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření kapacity, produktů a služeb, zavedení nových technologií výroby). Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Žadatelem jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace.

Maximální % dotace:

85%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

5 100 000,00 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí:

28. 06. 2019

 

Poslední změna:

20.11.2018 - Aktualizace záznamu (změna částky alokace a termínu uzávěrky).

OP Zaměstnanost - PO 2 - IP 1 (105. výzva - Podpora sociálního podnikání v Praze)

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Dotace je určena na provozování sociálního podnikání, realizaci marketingových kampaní, vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování psychosociální podpory, vzdělávání zaměstnanců. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ.

Maximální % dotace:

50%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

3 000 000,00 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí:

28. 06. 2019

 

Poslední změna:

01.04.2019 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

OP PIK - PO 1 - Služby infrastruktury (6. výzva)

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, pořízení nového vybavení, zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury. Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky, výzkumné organizace.

Maximální % dotace:

100%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

75 000 000,00 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí:

30. 06. 2019

 

Poslední změna:

29.03.2019 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

OP Životní prostředí – 4.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlech (132. výzva)

Program je zaměřen na podporu projektů k zakládání a revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně doprovodných vodních prvků a opatření na podporu biodiverzity. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, OSS (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Maximální % dotace:

60%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

Neuvedeno

Uzávěrka příjmu žádostí:

31. 10. 2019

 

Poslední změna:

01.02.2019 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

OP Životní prostředí – 4.3 Posílení přirozených funkcí krajiny (131. výzva)

Cílem programu je zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a realizace opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, &sc! aron;koly a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Maximální % dotace:

100%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

Neuvedeno

Uzávěrka příjmu žádostí:

31. 10. 2019

 

Poslední změna:

01.02.2019 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

Dotace na podporu opatření ke slaďování pracovního a rodinného života

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zřizování a provoz zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, pořádání příměstských táborů pro děti v době školních prázdnin, vzdělávání realizačního týmu - pečujících osob. Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, obchodní organizace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení.

Maximální % dotace:

100%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

3 160 300,00 Kč

Uzávěrka příjmu žádostí:

03. 06. 2019

 

Poslední změna:

25.04.2019 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

Zdroj: DotaceOnline.cz