Týdenní souhrn informací 22. – 28. 5. 2020

796newspaper-1595773_1280.jpg

HK ČR_Vláda v pondělí schválila pokračování programu Antivirus, ale jen režimu B (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatelů např. v případě snížení odbytu, nedostatku vstupů nebo nepřítomnosti významné části zaměstnanců na pracovišti např. z důvodu karantény) až do konce srpna 2020. Mimo jiné právě k prodloužení stávajícího Antiviru jsme společně s dalšími podnikatelskými organizacemi před týdnem vládu vyzvali (více zde).

Vláda také schválila návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (materiál zde). Návrh promine odvody zaměstnavatelů na sociální zabezpečení (důchodové pojištění, nemocenské pojištění) a  příspěvek na státní politiku zaměstnanosti po dobu 3 měsíců (červen, červenec a srpen 2020). Návrh ale tuto možnost dává jen malým firmám (do 50 zaměstnanců) a obsahuje řadu dalších omezení (zejména zachování počtu pracovních míst na úrovni 90 % března 2020 nebo přípustný pokles objemu mezd nejvýše o 10 % ve srovnání s březnem 2020), z toho důvodu dle HK ČR nepřinese očekávané efekty. Dále bude návrh projednávat Poslanecká sněmovna (Sněmovní tisk 875). HK ČR usiluje o změnu číselných parametrů tak, aby byla tato podnikateli dlouho očekávaná úleva dostupná širšímu okruhu firem postižených krizí (bližší informace např. v tiskové zprávě22. května či 25. května).

Dalším návrhem, který je na programu schůze Poslanecké sněmovny (v pátek 29. 5. 2020) je vládní návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 tzv. protikrizový daňový balíček (Sněmovní tisk 874). Návrh obsahuje úpravy napříč daňovými zákony. Pro obce přináší možnost zavést osvobození od daně z nemovitosti, v rámci daně z příjmů možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020 může uplatnit již prostřednictvím dodatečného daňového přiznání  za rok 2019, a to provedením odhadu ztráty). V případě silniční daně se navrhuje snížení sazeb u všech kategorií vozidel s maximální povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny. V případě daně z přidané hodnoty se navrhuje pro ubytovací služby, kulturní a sportovní akce a sportovní služby snížení sazby z 15 % na 10 %. Návrh tak odráží některé požadavky podnikatelů, přičemž expertům Komory se přes mimořádně rychlou přípravu zákona podařilo při komunikaci s Ministerstvem financí prosadit do návrhu řadu důležitých dílčích změn.

Poslanecká sněmovna setrvala na svém původním znění, když schválila zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (Sněmovní tisk 849). Povinnost elektronicky evidovat tržby bude znovu platit od 1. 1. 2021, kdy bude odstartována i závěrečná vlna EET.

Poslanecká sněmovna také schválila zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (Sněmovní tisk 850). Změna rozšíří podporu na jednatele a společníky malých s.r.o., po které HK ČR dlouhodobě volala (bližší informace např. v této tiskové zprávě).

Ve Sbírce zákonů pod č. 255/2020 Sb. byl publikován zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky. Z pohledu HK ČR je penalizovaný odklad nedostatečným opatřením. Zásadní problém navíc spatřujeme ve snížení lhůty pro povinné hlášení zaměstnavatelů ČSSZ z osmi dnů na jeden, proto jsme se i s dalšími podnikatelskými svazy proti tomuto návrhu ostře vymezili (více zde). Na základě našeho společného tlaku již byl podán návrh na změnu, kterou podpořil výbor pro sociální politiku. K hlasování o návrhu by mělo dojít v Poslanecké sněmovně již zítra. Pevně věříme, že se podaří návrh na změnu schválit dříve, nežli uvedená restrikce nabyde účinnosti (pozn.: 1. září 2020).

HK ČR se dlouhodobě zasazuje o nové stavební právo, které urychlí výstavbu a umožní realizaci potřebných staveb infrastruktury. Důležitost nového stavebního zákona nabývá nyní na aktuálnosti v souvislosti s potřebou nastartování ekonomického růstu po jeho útlumu způsobeném pandemií koronaviru. Ministerstvo pro místní rozvoj tento týden předalo k projednání legislativní radě vlády text, který se zásadně odchyluje od věcného záměru zákona, schváleného vládou v loňském roce, na jehož přípravě HK ČR aktivně spolupracovala. Pro komoru je zásadní, aby veškeré hlavní principy umožňující zrychlení a zjednodušení územního a stavebního řízení byly v konečném znění zákona zachovány. Pokud je mám krátce shrnout, jde o stabilní a jednoduchý systém územního plánování, jednotný srozumitelný systém stavebních úřadů, integraci dotčených orgánů do tohoto systému, jediné řízení o povolení stavby, jasné role pro aktéry v jednotlivých stupních řízení a tolik potřebné stanovení vymahatelných a nepřekročitelných lhůt. Jednoduše řečeno, 1 úřad – 1 razítko – 1 rok. Povolit stavbu ve vyspělém právním státě přece nemůže trvat déle, anebo dokonce výrazně déle, než ji postavit! Máme vážné obavy, že aktuální podoba zákona z rukou úředníků MMR tento stav nezlepší. Přesto podporujeme, aby se zákon co nejrychleji dostal do Parlamentu ČR, kde budeme usilovat o širokou politickou shodu, která by zajistila prosazení klíčových principů rekodifikace stavebního práva, tedy zrychlila povolování a odstranila přebytečnou byrokracii, ještě v tomto volebním období. K danému tématu jsme vydali jak tiskovou zprávu, tak můj komentář.

V pátek 22. května se ve spolupráci se Zdravotnickým deníkem konal na půdě Hospodářské komory kulatý stůl na téma Jak zajistit dostupnou zdravotní péči po úderu pandemie? Ocenili jsme navýšení plateb za státní pojištěnce, což stabilizuje systém veřejného zdravotního pojištění a zajistí se tak zdravotní péče pro občany ČR minimálně na úrovni letošního roku. Pevně věříme, že vznikající kompenzační vyhláška, kterou sledujeme, nepovede ke vzniku disproporcí v alokaci plateb některým poskytovatelům zdravotní péče, protože v této situaci by neměli být velcí vítězové ani poražení. Zájmem systému zdravotního pojištění, zaměstnavatelů i zaměstnanců je začít hovořit o možnosti využití soukromého připojištění na dlouhodobou péči ve stáří. To vede k požadavku upravit legislativu na sociální péči směrem k daňové uznatelnosti příspěvku na pojištění pro zaměstnavatele, některé další fiskální motivace a podobně. Záznam kulatého stolu můžete zhlédnout zde.

Oceňujeme, že do výzvy Českomoravské záruční a rozvojové banky k záručnímu programu Covid III se přihlásilo již 20 komerčních bank či spořitelních družstev. Konkrétní smlouvy o spolupráci mezi ČMZRB a bankami by se měly podepisovat tento pátek. Uvedenou informaci potvrdil na Komorou pořádaném webináři s názvem Získejte záruky pro vaše podnikání COVID III a další dotace pro podnikatele ředitel komunikace ČMZRB Michal Pluta. V případě, že jste se z časových důvodů nemohli webináře zúčastnit, můžete si stáhnout prezentace a video zde (nejpozději do 5. června).

Přestože postupně dochází k rozvolňování opatření proti šíření COVID-19, ukazuje se, že návrat k době před vypuknutím pandemie bude v moha oborech velmi pozvolný. Na tuto skutečnost upozorňuje mj. i Český svaz pivovarů a sladoven ve své tiskové zprávě.

Mezi nově aktualizované informace na našich webových stránkách patří např. často poptávané informace k zaměstnávání cizinců, k osvědčení o zásahu vyšší moci či k plánovaným seminářům/webinářům.

Sledujte vývoj událostí z předešlých dnů.

Videa Hospodářské komory můžete sledovat na našem YouTube kanále zde.