Školení jeřábníků, vazačů a systém bezpečné práce

jeřábník.jpg

Bohumil Pivoňka, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

V souvislosti se zajištěním nového systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení, který pro nás zpracovává odborná firma, jsme obdrželi informaci, že nám, jako zaměstnavateli, nemá stačit výstup ze školení jeřábníků a vazačů pouze v tom, že budou mít daní zaměstnanci platný průkaz jeřábníka, či vazače, ale že máme vyžadovat i osnovu školení s tím, že zároveň máme školící agentuře i částečně sdělit požadavky, v jakém rozsahu má být daný jeřábník, vazač vyškolen s ohledem na používané jeřáby. Jelikož daná problematika je pro nás značně odborná, tak prosím o informaci k uvedenému, a to i z důvodu, že naše znalosti nejsou na takové úrovni, abychom školící agentuře "radili" co a jak má školit a dále prosím o informaci, jaký přínos pro konkrétního zaměstnance má vlastně dokument - systém bezpečné práce? Rozumíme tomu, že nutnost zpracovat systém bezpečné práce je dán i příslušnou normou, která rovněž metodicky uvádí, co má systém obsahovat, ale to, že se má např. postupovat v souladu s návodem obsluze, být odborně a zdravotně způsobilý a že se nemají provádět nebezpečné činnosti přeci mimo jiné vycházejí i již z vlastního školení jeřábníků a vazačů a souvisejících právních předpisů..., proto jsou následně přeci odborně způsobilé osoby pro danou činnost. Doposud nám dostupné systémy bezpečné práce víceméně kopírují legislativu a uvádějí pouze obecné věci, např. jaký jeřáb se používá, to, že se nesmí daný jeřáb přetížit, že se musí břemeno dostatečně upevnit apod., ale že by poskytl nějakou zvláštní informaci, která by skutečně odůvodnila zpracování a vlastní prospěšnost zpracovaného dokumentu, o které daný jeřábník a vazač i na základě svého školení nevěděl, jsem bohužel nezaznamenal. Navíc v našich podmínkách používáme i automobilové jeřáby, kdy nikdy není zcela jasné, co bude jeřáb předem zvedat. Velice Vám děkuji za objasnění a poskytnutí informace, kterou následně budeme tlumočit našim zaměstnancům, aby i oni věděli, jak jim má být zpracovaný dokument prospěšný a ne, aby se jednalo jen dokument, který se založí do tzv. šuplíku pro případ kontroly.

Odpověď:

Školení jeřábníků a vazačů

Požadavek, že Vám, jako zaměstnavateli, nemá stačit výstup ze školení jeřábníků a vazačů pouze v tom, že budou mít daní zaměstnanci platný průkaz jeřábníka, či vazače, ale že máme vyžadovat i osnovu školení s tím, že zároveň máme školící agentuře i částečně sdělit požadavky, v jakém rozsahu má být daný jeřábník, vazač vyškolen s ohledem na používané jeřáby je správný.

Tento požadavek vychází již ze Zákoníku práce, dle kterého je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění ochrany a zdraví při práci se kterými  může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti na kterém je práce vykonávaná. Zaměstnavatel je dále povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Aby externí školicí agentura mohla provést řádné školení pracovníků musí mít od zaměstnavatele dostatečné  informace o prováděných činnostech zaměřené zejména na předvídatelná rizika.

Přínos systému bezpečné práce

Základním  přínosem Systému bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1 je vyřešení  všech předvídatelných rizik, která se mohou při manipulaci s břemeny vyskytnout a tím zajištění maximální možné ochrany zdraví Vašich pracovníků a předcházení mimořádným situacím. Systém bezpečné práce je  prospěšný a  funkční pouze v případě, že je vytvořen  pro konkrétní podmínky manipulace s břemeny ve Vaší organizaci.

Vytvořením funkčního Systému bezpečné práce Vaše organizace zároveň splní požadavek  Zákoníku práce, dle kterého je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.