Opatření pro minimalizaci a náhradu škod

722test4.png
Je zřejmé, že v důsledku současných restrikcí souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem bude mnoho společností nuceno provést mimořádná opatření a omezit běžný provoz. Již nyní klientům radíme, jak minimalizovat související ztráty.

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, může vnitřním předpisem (pokud nejsou zřízeny odbory) snížit výši ze zákona poskytované náhrady mzdy na 60 %. Pokud není jiného východiska, je možné v souladu se zákoníkem práce přistoupit i k tzv. hromadnému propouštění zaměstnanců.


V souvislosti s narušením dodavatelského řetězce také můžou vznikat škody na straně dodavatelů i odběratelů, nemluvě o případných smluvních sankcích za nedodržení kvót či harmonogramů. Je proto třeba být připraven, překontrolovat smluvní dokumentaci a zjistit možnosti řešení nastalých situací, popř. možnosti aplikace tzv. vyšší moci jako zákonného důvodu ke zproštění se povinnosti k náhradě škody.


Již nyní také klientům doporučujeme, aby shromažďovali jakékoliv dokumenty či jiné důkazy dokládající vznik škod, které jsou důsledkem krizových opatření přijímaných vládou či jinými orgány výkonné moci. Dle zákona o krizovém řízení totiž stát má za takto vzniklou škodu poskytovat náhradu. Nárok na náhradu škody se však musí uplatit do 6 měsíců, je proto dobré být připraven.


Pro naše klienty sledujeme i možnosti mimořádného financování provozu, jako je například bezúročný úvěr COVID od ČMZRB určený pro společnosti, jejichž provoz je v důsledku současné mimořádné situace omezen či paralyzován, a o který lze žádat od 16.3.20.E-servis KODAP, č. 869


Pro členské firmy jablonecké OHK výhodněji: Daňové poradenství a účetnictví: Jablonec