Zálohy na daň 2013

23. 5. 2013

Nezapomínejme na správné a včasné placení záloh na daň z příjmů K povinnostem každého daňového poplatníka patří včasné a správné placení záloh na daň z příjmů. Orientace v termínech plateb těchto záloh a stanovení jejich výše není úplně jednoduchá ani snadná.

K povinnostem každého daňového poplatníka patří včasné a správné placení záloh na daň z příjmů. Orientace v termínech plateb těchto záloh a stanovení jejich výše není úplně jednoduchá ani snadná.
Placení záloh upravuje § 38a zákona o daních z příjmů. Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu tzv. zálohového období, což je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.
Pokud si tuto formulaci přeložíme do srozumitelnější češtiny a znázorníme na praktickém příkladu, vyjde nám, že při podání daňového přiznání k 2. dubnu 2013 budeme platit zálohy v zálohovém období 3. dubna 2013 – 1. dubna 2014.
Jestliže výše daně v uvedeném daňovém přiznání nepřesáhne 30 000 korun nezaplatíme v zálohovém období žádné zálohy. Pokud bychom přiznali daň v rozmezí 30 000 až 150 000 korun (např. 100 000 korun), museli bychom do 1. dubna 2014 zaplatit dvě zálohy ve výši 40% této poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období (15. června 2013) a druhá záloha 15. dne dvanáctého měsíce (15. prosince 2013).
Jestliže naše poslední známá daňová povinnost přesáhne 150 000 korun, platíme zálohy ve výši jedné čtvrtiny její výše a zaplatíme je v zálohovém období čtyřikrát. Předpokládejme, že v daňovém přiznání uplatněném k 2.4.2013 činila naše daňová povinnost za rok 2012 Kč 200 000,-. V zálohovém období od 3. dubna 2013 do 2.dubna 2014 zaplatíme čtyřikrát po 50 000 korunách v termínech 15. 6. 2013, 15. 9. 2013, 15. 12. 2013 a 15. 3. 2014.
K chybám často dochází při placení poslední zálohy. Když například daňové přiznání za rok 2013 odevzdáme 3. března 2014 a naše daňová povinnost je oproti roku 2012 nižší a činí např. 20 000,-, musíme vzhledem k úpravě zálohového období, které je vymezeno od 2. dubna 2013 do 1. dubna 2014, odvést poslední čtvrtou zálohu 50 000 korun ještě 15. března 2014, pokud nesjednáme s finančním úřadem zaplacení záloh na daň z příjmů jinak.
Zákon v odstavci 5 výše uvedeného paragrafu dále stanoví způsob placení záloh v případech, kdy poplatník kromě jiných příjmů (např. z podnikání nebo pronájmu) je zaměstnán a má příjem ze závislé činnosti – mzdu, a to v závislosti na procentním podílu mzdy na celkovém základu daně.
Neplacení daňových záloh nebo jejich opožděná úhradu správce daně určitě zaregistruje a kromě zhoršení našeho daňového ratingu se nepříjemně projeví i v podobě předpisu příslušné finanční sankce.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce