Zákon o daních z příjmů se opět podstatně změní

Ministerstvo financí předložilo návrh zákona obsahující šestnáct návrhů změn právních předpisů.

Podle předkládací zprávy k návrhu zákona je nosnou částí tohoto  návrhu část první věnovaná změnám v působnosti zákona o daních z příjmů. Protože  předložený návrh zákona vyvolal četné a mnohdy protichůdné ohlasy, bude užitečné seznámit se s nejdůležitějšími změnami chystanými v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob.
V souladu se zněním koaliční smlouvy se od roku 2015 zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě tak, že poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti ve výši   13 404 Kč ročně na jedno dítě a 14 604 Kč ročně na každé další dítě. Od zdaňovacího období roku 2015 se  opět přiznává základní sleva na dani  na poplatníka ve výši 24 840 Kč starobním důchodcům, kteří k 1. lednu daného zdaňovacího období pobírají starobní důchod. Současně se však od roku 2015  obnovuje zdaňování důchodů u důchodců, jejichž součet příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně z příjmů z podnikání a z nájmu převyšuje 840 000 Kč.
U paušálních výdajů  u činností na které se vztahuje výdajový paušál ve výši 60% (jedná se o neřemeslné živnosti) se absolutní výše odpočtu výdajů prostřednictvím paušálu omezuje na 1 200 000 Kč. V praxi to znamená, že pokud živnostník provozující neřemeslnou živnost vykáže základ daně vyšší než 2 000 000 Kč (např. 2 500 000 Kč) a využije 60%ní paušál, bude moci  uplatnit výdaje pouze ve výši 1 200 000 Kč.
Poplatníci s příjmy z podnikání a s příjmy z nájmu, kteří uplatní výdaje paušálem, by podle nového znění zákona neměli od roku 2015 nárok na uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
Přitom by ale tito poplatníci na rozdíl od současně platné úpravy mohli od roku 2015 opět uplatňovat slevu na dani na manželku s nízkými nebo žádnými příjmy a daňové zvýhodnění na vyživované děti.
K chystaným změnám musím upřímně poznamenat, že při čtení jejich textu a psaní o nich prožívám   pocit hlubokého smutku a zmaru.

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce