Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2014

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "VDA DPZ") se podává podle § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), kde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.

Lhůta pro podání VDA DPZ za 2014 - 2. března 2015 (papírová forma)
Elektronická forma VDA DPZ za 2014 - 20. března 2015
Lhůta pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou (dále jen "VDA DPS") není upravena žádným z ustanovení zákona o daních z příjmů, a proto platí obecné ustanovení daňového řádu. Dle ustanovení § 137 odst. 2 daňového řádu se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.
Lhůta pro podání VDA DPS za 2014 - 1. dubna 2015.
Pozor: povinná elektronická forma již pro podání za zdaňovací období 2014 (i dodatečná VDA). VDA DPZ a VDA DPS má podle § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád) povinnost podat elektronicky daňový subjekt nebo jeho zástupce, má-li zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem - tzn. podání činí datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (www.daneelektronicky) a odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu.
Dosud byla povinná elektronizace pouze u VDA DPZ u plátců daně, kteří zaměstnávali daňové nerezidenty (viz § 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů) – v případech, kdy plátce daně je zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Tuto povinnost nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou  a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob, a dále v případech, kdy plátce daně byl v pozici plátce pojistného podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.
Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetu Finanční správy a na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.
Tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" za zdaňovací období 2014
Pro zdaňovací období 2014 byl vydán nový vzor tiskopisu VDA DPZ (Tiskopis 25 5459 MFin 5459 – vzor č. 21) včetně Pokynů (Tiskopis 25 5459/1 MFin 5459/1 – vzor č.19).
V tiskopise VDA DPZ za zdaňovací období 2014 nejsou věcné změny oproti zdaňovacímu období 2013, zn. jsou zde uvedeny zálohy běžného zdaňovacího období (včetně provedených oprav), dále pak přeplatky na dani z ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2013, které bylo provedeno v roce 2014 (včetně oprav) a vyplacené daňové bonusy tj. měsíční daňové bonusy zdaňovacího období 2014 a doplatky na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 (včetně oprav) Z toho je zřejmé, že veškeré opravy předcházejících období je nutné provádět pouze formou dodatečného vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období. Pokud plátce daně provádí opravy, zároveň vyplní přílohu č. 3 popř. přílohu č. 4.
K Příloze č. 1 Vyúčtování (Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2014) uvádíme, že Kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve kterém je umístěno místo výkonu práce plátce daně pro účely vyplnění sloupce 06 nalezne ve vyhlášce č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Pro plátce daně, kteří zaměstnávají daňové nerezidenty tj. poplatníky podle § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů,  jsou na internetu Finanční správy v sekci daňové tiskopisy (případně v sekci Upozornění k tiskopisům) jsou dostupné anglické verze tiskopisu:
• Prohlášení poplatníka daně z      příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 23
• Potvrzení o zdanitelných      příjmech ze závislé činnosti , sražených zálohách na daň a daňovém      zvýhodnění, - vzor č. 22
Tyto tiskopisy však slouží pouze jako metodická pomůcka při vyplňování.

Zdroj: Finanční správa