Vrácení DPH lze při insolvenci dlužníka nárokovat

21. 8. 2014

Způsob uplatňování daně z přidané hodnoty přináší v podobě daňových podvodů problémy nejenom státu, ale i plátcům daně, kterým jejich odběratelé za dodání zboží nebo poskytnutí služby nezaplatí a následně vstoupí do insolvenčního řízení.

Protože není žádoucí, aby bankrotující firmy přenášely neblahé finanční důsledky své insolvence na své věřitele, je s účinností od 1. 4. 2011 možné, aby plátci, kterým firmy v insolvenci za dodané zboží či poskytnuté služby nezaplatily, získali přiznanou a zaplacenou daň na výstupu související s takovým plněním zpět. Podle ustanovení § 44 je plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat daň a jehož pohledávka, která vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku z tohoto plnění doposud nezanikla (věřitel), oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky v případě, že  
- plátce, vůči kterému má věřitel tuto pohledávku (dlužník), se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka,
- věřitel svoji pohledávku přihlásil nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží,
- věřitel a dlužník nejsou osobami kapitálově spojenými, blízkými nebo společníky téže společnosti, jsou-li plátci,
- věřitel doručil dlužníkovi opravný daňový doklad s náležitostmi uvedenými v § 46 zákona o dani z přidané hodnoty.
Věřitel si  provedením opravy může snížit daň z přidané hodnoty na výstupu u příslušného plnění pouze při současném splnění všech uvedených podmínek.
Opravu výše daně u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení nelze provést
a) po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění, a
b) v případě, že dlužník přestal být plátcem.
Další podrobnosti k nároku na vrácení DPH při insolvenci dlužníka jsou uvedeny v Informaci Generálního finančního ředitelství  z 22.7.2011 a v Dodatku č. 1   k této informaci z 26. 4. 2013.

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce