Včasné podání daňového přiznání

29. 3. 2012

V pondělí 2. dubna máme poslední možnost ke včasnému podání daňového přiznání Daňový řád v § 136 stanoví, že daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období Protože letošní 1. duben připadne na neděli, je limitním termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za zdaňovací období roku 2011 pondělí 2. dubna 2012.....

Daňový řád v § 136 stanoví, že daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období Protože letošní 1. duben připadne na neděli, je limitním termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za zdaňovací období roku 2011 pondělí 2. dubna 2012.
Daňoví poplatníci patří do kategorie občanů, kteří jsou za nedodržení zákonem stanovených povinností trestáni ukládáním pokut či jiných forem peněžitých sankcí. Podle § 250 daňového řádu vzniká daňovému subjektu, který nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv tak učinit měl, nebo toto přiznání podá po zákonem stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dní, povinnost uhradit pokutu ve výši
- 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně, nebo
- 0,05% stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanoveného daňového odpočtu, nebo
- 0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daňové ztráty.
Minimální výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání činí 500 Kč a maximální výše pokuty za stejný prohřešek nesmí přesáhnout 300 000 Kč.
Při opožděném zaplacení daně nabíhá i úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši tzv. repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů (aktuálně 14,75%). Zde je třeba vzít v úvahu, že daň je uhrazena až připsáním částky na účet správce daně a nikoliv dnem , kdy částka odejde z účtu poplatníka.
Nezbývá než popřát všem svědomitým daňový poplatníkům, aby svoji daň z příjmů správně stanovili, daňové přiznání včas podali a daň v zákonem stanoveném termínu uhradili.
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce