Termíny podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016 se blíží

26. 1. 2017

Daň z příjmů fyzických i právnických osob se vyměřuje za zdaňovací období 12 měsíců. Podle ustanovení daňového řádu se daňová přiznání k těmto daním podávají nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní a nikoliv hospodářský rok, lhůtou pro podání příslušných daňových přiznání v roce 2017 bude pondělí 3. dubna, neboť 1. duben připadne na sobotu, která je dnem pracovního volna.

Uvedený termín však neplatí pro poplatníky, jejichž účetní závěrku musí podle zákona o účetnictví ověřit auditor nebo jejichž daňové přiznání zpracuje a předloží zplnomocněný daňový poradce. Tito poplatníci podávají daňové přiznání do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období a v roce 2017 tak musí učinit nejpozději do   pondělí 3. července, neboť i v tomto případě je prvním červencovým dnem sobota.
    Podmínkou zachování uvedené šestiměsíční lhůty pro podání daňového přiznání při využití služeb daňového poradce je doručení příslušné plné moci k zastupování daňovým poradcem správci daně před uplynutím neprodloužené tříměsíční lhůty, tedy nejpozději do pondělí 3. dubna 2017.
  Nedodržení lhůty pro podání daňového přiznání je pochopitelně sankcionováno. Daňový řád v § 250 stanoví, že poplatníkovi, který nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv tak učinit měl, nebo toto přiznání podá po zákonem stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně.
V případě prodlení se zaplacením daně zaplatíme za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně až do dne platby daně včetně, i úrok z prodlení. Při placení daně nesmíme zapomenout na skutečnost, že daň je uhrazena teprve dnem připsání částky daně na účet správce daně a nikoli dnem, kdy částka odejde z našeho účtu.
Přestože do prvního řádného termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob zbývají více než dva měsíce, neměli bychom složitou a náročnou práci spojenou s jeho sestavením odkládat na poslední chvíli. Spěch a nervozita z nedodržení zákonné lhůty pro jeho podání bývá častou příčinou nesprávného výpočtu daňové povinnosti a četných dalších následných problémů.    

         Ing. Vladimír Opatrný
         daňový poradce