Termín pro podání přiznání k DPH

748test4.png

I za platnosti nouzového stavu, omezení pohybu občanů a dalších přijatých mimořádných opatřeních v souvislosti s COVID-19 zůstává pro podání přiznání k DPH za únor 2020 v platnosti termín 25. březen 2020. Tento termín nelze prodloužit, a to ani na žádost plátce DPH. Při prodlení s podáním větším jak 5 dní hrozí pokuta, při prodlení s úhradou vzniká úrok z prodlení od 5. dne po splatnosti. Tedy při malém prodlení žádné sankce nehrozí, a to ani za pozdě podané kontrolní hlášení.

Není-li možné uhradit DPH včas, pak doporučujeme podat žádost o posečkání s placením DPH a posléze i žádost o prominutí úroku z posečkané částky. Bude-li prominut úrok z posečkané částky, pak bude prominuta i pokuta za pozdní podání přiznání. Analogicky totéž platí pro úrok za pozdní úhradu, tj. bude-li prominut úrok za pozdní úhradu, bude prominuta pokuta. Uvedené vyplývá z Liberačního balíčku zveřejněného ve 
Finančním zpravodaji 4/2020, viz body I a II.

Žádost o posečkání s placením lze podat kdykoliv, nejlépe však do dne splatnosti.