Termín podání DP

2. 4. 2013

Daňová přiznání k daním z příjmů podejme nejpozději v úterý 2. dubna 2013 Podle daňového řádu (§136) se daňová přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí 12 měsíců, podávají nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období....

Podle daňového řádu (§136) se daňová přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí 12 měsíců, podávají nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Protože letošní 1. duben připadne na sváteční velikonoční pondělí, lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za zdaňovací období roku 2012 dodržíme, jestliže přiznání doručíme místně příslušnému správci daně v úterý
2. dubna 2013.
Daňoví poplatníci patří stále ke kategorii občanů, kteří jsou za nedodržení zákonem stanovených povinností trestáni ukládáním pokut či jiných forem peněžitých sankcí. Podle § 250 daňového řádu vzniká poplatníkovi, který nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv tak učinit měl, nebo toto přiznání podá po zákonem stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dní, povinnost uhradit pokutu ve výši
- 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně, nebo
- 0,05% stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanoveného daňového odpočtu, nebo
- 0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daňové ztráty.
Minimální výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání činí 500 Kč a maximální výše pokuty za stejný prohřešek nesmí přesáhnout 300 000 Kč.
Při opožděném zaplacení daně nabíhá i úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá výši tzv. repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů (aktuálně 14,50%). Zde je třeba vzít v úvahu, že daň je uhrazena až připsáním částky na účet správce daně a nikoliv dnem , kdy částka odejde z účtu poplatníka.
Daňovým poplatníkům upřímně přeji, aby svoji daň z příjmů správně stanovili, daňové přiznání včas podali a daň v zákonem stanoveném termínu uhradili.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce