Studentské brigády se změnami

Stejně jako každý rok i letos bude užitečné připomenout si některé daňové i právní aspekty související se zpravidla jednorázovými pracovními aktivitami mladých lidí, pro které se vžil termín studentské brigády.......

Stejně jako každý rok i letos bude užitečné připomenout si některé daňové i právní aspekty související se zpravidla jednorázovými pracovními aktivitami mladých lidí, pro které se vžil termín studentské brigády. Způsobilost mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, která je podmínkou uzavření pracovněprávního vztahu, vzniká dnem, ve kterém fyzická osoba dosáhne 15 let věku. Od tohoto dne může mladý člověk vstupovat do pracovněprávních vztahů a nemůže být v tomto právu nikým omezován. Zaměstnavatel by si měl ale uvědomit, že podpis a uzavření dohody o hmotné odpovědnosti a dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů v souvislosti s výkonem práce, může vyžadovat pouze od zaměstnance staršího 18 let. Délka směny u zaměstnance mladšího 18 let nesmí v jednotlivých dnech překročit 8 hodin, mladistvému zaměstnanci nelze nařídit práci přesčas. I přes změny vyplývající z nové právní úpravy bude nejpoužívanější formou pro zaměstnání brigádníků dohoda o provedení práce. Podle úpravy platné od ledna 2011 musí zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít dohodu o provedení práce písemně. Od 1. ledna 2012 nesmí rozsah práce vykonávané na základě uzavřené dohody překročit v daném roce 300 hodin. V praxi to znamená, že brigádník může u jednoho zaměstnavatele v kalendářním roce odpracovat 37,5 běžných pracovních dnů, což je 7,5 běžných pracovních týdnů. Dohoda o provedení práce musí povinně obsahovat i určení doby, na kterou se dohoda uzavírá a výši odměny za výkon sjednané práce. Odměna musí být zaručena nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy. Právo na cestovní náhrady zaměstnanci vznikne, pokud si jejich poskytování v uzavřené dohodě výslovně sjedná.
Zaměstnavatelé si musí uvědomit, že počínaje 1. lednem 2012 vzniká účast na nemocenském pojištění i zaměstnancům činným na dohodu o provedení práce, ovšem pouze v těch kalendářních měsících, kdy jim byl z dohody zaúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč. V těchto případech musí zaměstnavatel odvádět z vyplacené odměny provádět odvody sociálního a zdravotního pojištění. Všem brigádníkům opětovně doporučuji, aby současně s uzavřením dohody o provedení práce podepsali tzv. prohlášení k dani. Po ukončení kalendářního roku mohou zaměstnavatele požádat o roční zúčtování záloh na daň, případně podat vlastní přiznání k dani z příjmů a ve většině případů pak obdrží zaplacenou zálohu na daň zpět.
Pilným letním brigádníkům přeji uspokojení z práce i dosažených výdělků a všem školákům hezké prožití prázdnin.
Ing.Vladimír Opatrný

daňový poradce