Štědrost a daně

S blížícími se vánocemi se přibližuje i konec ročního zdaňovacího období. Je proto vhodné a aktuální zmínit se o obvyklých způsobech daňové optimalizace souvisejících s tímto svátečním obdobím. I přes četné změny daňových zákonů pořád platí, že všichni daňoví poplatníci si mohou daň z příjmů za rok 2013 snížit poskytnutím daru pokud svoji štědrost projeví a obdarování stihnou do 31. prosince.....

S blížícími se vánocemi se přibližuje i konec ročního zdaňovacího období. Je proto vhodné a aktuální zmínit se o obvyklých způsobech daňové optimalizace souvisejících s tímto svátečním obdobím. I přes četné změny daňových zákonů pořád platí, že všichni daňoví poplatníci si mohou daň z příjmů za rok 2013 snížit poskytnutím daru pokud svoji štědrost projeví a obdarování stihnou do 31. prosince.
Aby poskytnutí daru mělo žádoucí daňový účinek, musíme respektovat příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů. Podmínky daňové účinnosti daru poskytnutého fyzickými osobami upravuje § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů, obdobnou úpravu pro právnické osoby najdeme v § 20 odst. 8 stejného zákona.
Zákon stanoví, že příjemcem daru může být obec, kraj organizační složka státu, právnická osoba se sídlem na území České republiky, fyzická osoba provozující školská a zdravotnická zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat.
Peněžní nebo věcný dar snižuje základ daně jestliže ho poskytneme na účely, které zákon vymezuje v uvedených paragrafech. Patří mezi ně financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových úkolů, kultury, školství, dary určené na ochranu mládeže, na policii a požární ochranu, na účely humanitární, sociální, sportovní a tělovýchovné, zdravotnické, ekologické, charitativní, dary pro registrované církve a náboženské společnosti, dary určené na činnost politických stran, na financování odstraňování důsledků živelní pohromy apod. Daňovou účinnost má i dar poskytnutý fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli plného či částečného invalidního důchodu nebo dětem závislým na péči jiné osoby. Můžeme jim přispět na zdravotnické prostředky do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami, na rehabilitační a kompenzační pomůcky, na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání. Daňově účinné je i bezpříspěvkové dárcovství krve – pro daňové účely se oceňuje částkou 2 000 Kč za jeden odběr
Poskytnutí daru, jeho formu a účel, datum a způsob předání, identifikaci příjemce musí daňový poplatník doložit darovací smlouvou nebo jinou dokumentací ( např. čísly účtů veřejných sbírek, příjmovými doklady, potvrzeními apod.) V úhrnu lze odečíst u fyzické osoby hodnotu daru nejvýše do 10% daňového základu, u právnické osoby pak hodnotu daru do 5% základu daně. Pokud právnická osoba poskytne středním nebo vyšším odborným školám dar na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, lze základ daně snížit o dalších 5%
Štědrý a informovaný daňový poplatník může tedy radost a dobrý pocit z dárcovství vzácně spojit i s vlastním finančním prospěchem.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce