Starobní důchodci mohou uplatnit slevu na dani i za rok 2013

9. 10. 2014

Nález Ústavního soudu spisová značka I. ÚS 2340/2013 ze dne 22. září 2014 uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci. Finanční správa 7. října 2014 oznámila, že po provedené právní analýze nálezu Ústavního soudu dospěla k závěru, že ustanovení paragrafu 35ba zákona o daních z příjmů znemožňující starobním důchodcům uplatnit základní slevu na dani z příjmů ve výši 24 840 Kč naplňuje znaky protiústavnosti a nebude ho aplikovat ani za zdaňovací období rok 2013.

Protože více než sto tisíc starobních důchodců nemohlo na základě protiústavní diskriminace nárok na základní slevu za zdaňovací období 2013 ve svých daňových přiznáních a provedených ročních zúčtování uplatnit a zaplatili vyšší daň z příjmů fyzických osob, mohou svůj nárok podle informace finanční správy zpětně uplatnit v následujících řízeních:
- u zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec starobní důchodce podepsal za tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání,
- podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal,
- podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.
Lhůty pro tyto úkony stanoví daňový řád a obecně činí tři roky. Pro poplatníky kteří budou podávat dodatečné daňové přiznání platí, že ho lze podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém  zjistí, že daň má být nižší než poslední známá daň. Pokud tedy starobní důchodce ve svém  daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2013 neuplatnil nárok na základní slevu na dani a o možnosti jejího uplatnění se dozví v říjnu tohoto roku, měl by dodatečné daňové přiznání na daň nižší podat do 30. listopadu 2014.
Bližší informace k praktickému postupu při zpětném nárokování základní slevy jsou uvedeny na internetových stránkách finanční správy www.financnisorava.cz.

 

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce