Správa daně z nemovitostí 2013

23. 1. 2013

Počátkem roku 2013 vstoupil v platnost zákon 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. K 1. lednu 2013 tak zaniklo 8 finančních ředitelství a 199 finančních úřadů. Místo nich vzniklo 14 finančních úřadů se 199 územními pracovišti....

Počátkem roku 2013 vstoupil v platnost zákon 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. K 1. lednu 2013 tak zaniklo 8 finančních ředitelství a 199 finančních úřadů. Místo nich vzniklo 14 finančních úřadů se 199 územními pracovišti. Např. dosavadní finanční úřad v Jablonci nad Nisou se změnil na územní pracoviště finančního úřadu v Liberci.
Územní působnost nově vzniklých finančních úřadů je shodná s působností vyššího územního samosprávného celku neboli příslušného krajského úřadu. Reorganizace finanční správy zásadně ovlivní stávající pravidla pro správu daně z nemovitostí. Do správy této daně se promítne skutečnost, že od 1. ledna 2013 je v každém kraji a v Praze pouze jeden finanční úřad a dosavadní finanční úřady jsou jeho územními pracovišti.. Daňový řád v § 13 odst. 2 stanoví, že ke správě daně z nemovitostí je místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází. V nových podmínkách tedy pro poplatníka, který má více nemovitosti v jednom kraji nebo v Praze, a současně má v tomto kraji i trvalý pobyt, bude daň pro všechny jeho nemovitosti spravovat pouze jedno územní pracoviště finančního úřadu, v jehož obvodu má trvalý pobyt. Např. daň z nemovitosti pro poplatníka vlastnícího rodinný dům v Jablonci nad Nisou, ve kterém i trvale bydlí, a chalupu v Líšném u Železného Brodu, spravovaly do 31.12.2012 včetně jejího výběru dva finanční úřady – finanční úřad v Jablonci nad Nisou spravoval daň z rodinného domu a finanční úřad v Železném Brodě spravoval daň z chalupy. Od 1. ledna – protože obě poplatníkovy nemovitosti jsou na území libereckého kraje - bude pro daně z obou nemovitostí místně příslušné územní pracoviště libereckého finančního úřadu v Jablonci nad Nisou, neboť poplatník má v Jablonci nad Nisou trvalý pobyt. .
V případě, že poplatník má trvalý pobyt v jednom kraji, ale vlastní nemovitosti v jiném kraji či v několika krajích, je situace s určením místní příslušnosti k dani z nemovitostí poměrně složitá a její řešení závisí na druhu nemovitostí a jejich místě. Všechny potřebné informace je možné získat z „Pokynů k vyplnění přiznání k dani z nemovitosti od zdaňovacího období roku 2013.“
Na závěr připomínám, že do 31. ledna 2013 musí přiznání k dani z nemovitostí podat ti poplatníci, kteří v roce 2012 nově nabyli nemovitost koupí, dědictvím nebo darováním. Daňové přiznání musí do konce ledna podat i ti poplatníci, kteří takové přiznání podali v předcházejících letech, ale v roce 2012 u jejich nemovitostí došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, které sami ovlivnili (nástavba, přístavba, změna charakteru užívání stavby, přikoupení pozemku apod.). V těchto případech je možno podat i dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí.
Zásadní změny legislativy jsou přes veškerá ujišťování o žádoucí stabilitě právního systému bohužel nadále četné. Orientace v neustále se měnících zákonech je krajně obtížná i pro příslušná profesionální pracoviště. Jsem přesvědčen, že občan, který musí zákony respektovat, je tímto stavem čím dál více ohrožován. Určitě trpí psychicky, protože žije v nepřehledném právním prostředí s velkou mírou nejistoty a obavami z možných sankcí za neplnění zákonných povinností, jichž si není vědom. Významné a bohužel čím dál četnější jsou i majetkové a morální újmy, které jsou důsledkem legislativního chaosu a slabé pozice občana při vymahatelnosti práva.

 

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce