Splátkování daně

Dlužnou daň je možné uhradit i ve splátkách Daňový poplatník, ať už má příjmy z podnikání, pronájmu, prodeje nemovitosti nebo jiné příjmy, se může dostat do situace, že není schopen ve stanoveném termínu jednorázově....

Daňový poplatník, ať už má příjmy z podnikání, pronájmu, prodeje nemovitosti nebo jiné příjmy, se může dostat do situace, že není schopen ve stanoveném termínu jednorázově zaplatit dlužnou daň. Daňový řád nabízí schůdné a korektní řešení této nepříjemné situace v § 156, ve kterém stanoví, že na žádost daňového poplatníka nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, při výskytu následujících zákonných důvodů:
- neprodlená úhrada dlužné daně by byla pro poplatníka spojená s vážnou újmou,
- pokud by byla ohrožena výživa poplatníka nebo osob na jeho výživu odkázaných,
- pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku poplatníkova podnikání, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím období,
- daň není možné od poplatníka vybrat najednou, nebo
- při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Správce daně rozhodne o žádosti poplatníka o posečkání daně nebo o rozložení její úhrady do splátek do 30 dnů ode dne jejího podání. Vyhovění žádosti může být vázáno i na další podmínky. Posečkání daně i její splátkování lze povolit ode dne splatnosti, a to i zpětně. Za dobu posečkání či splátkování daně až do její úplné úhrady se vyměří úrok ve výši aktuálně platné tzv. repo sazby (nyní 0,05%) zvýšené o sedm procentních bodů, který je ovšem nižší než případný úrok z prodlení. V odůvodněných případech může správce daně od jeho vyměření dokonce ustoupit.
Při podání žádosti o posečkání daně nebo její úhradu ve splátkách se vybírá správní poplatek ve výši 400 korun.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce