Seminář svazu účetních 15.10.2014

SVAZ ÚČETNÍCH LIBEREC, spolek, zve na seminář na odborné téma A K T U A L I T Y - legislativní změny 2014, 2015.

Termín: 15. října  2014  -  od 9,00 (prezence od 8,30 hod)
Místo konání: sál restaurace „ U Košků
Liberec 13, Pavlovice, Vrchlického 50 (autobus - stanice Merkur)

Přednášející: Ing. Vladimír Opatrný - daňový poradce, předseda představenstva OHK Jablonec, zastupitel kraje

Program semináře :
S účinností od 1. ledna 2014 došlo k zásadním změnám právního systému České republiky, které významně ovlivnily i oblast daňových zákonů. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zrušení zákona o dani dědické, darovací a daně z převodu nemovitosti, ale i změny výdajových paušálů, nálezy ústavního soudu atd., vyvolávají řadu praktických výkladových problémů. Seminář věnovaný  změnám  daňové legislativy proto zrekapituluje nejvýznamnější změny, které se v účetní a daňové praxi vyskytují nejčastěji.
Ve výkladu budou zmíněny např.:
- daňové změny společností s ručením omezeným –odměňování jednatelů, společníků, zálohy na podíly na zisku apod.,
- zdanění soustavné činnosti,
- daňová účinnost tzv. bezúplatného plnění (poskytnutí daru),
- hlavní principy nové úpravy daně z nabytí nemovitých věcí
- úprava dědění a darování v zákonu o dani z příjmů,
- změny zaměstnaneckých benefitů,
- zdaňování pracujících důchodců v letech 2013, 2014, 2015,
- chystané změny sazeb DPH apod.
- zavedení osvobození příjmů žáků a studentů z praktického výcviku atd.  


Účastnický poplatek : 

V ceně je zahrnuto občerstvení:  minerálka , káva , 2 chlebíčky
Organizační pokyny: 
Účastnický poplatek podle počtu účastníků uhraďte na  účet 262951420/0300, variabilní symbol 1401, konstantní symbol  0308.
Doklad o zaplacení předložte u prezence.
Seminář je možné zaplatit také v hotovosti  u prezence.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 13.10.2014 .
( později přihlášení musí případně přijmout náhradní občerstvení)