Ručení DPH 2013

Vzniká další problematický registr Novela zákona o dani z přidané hodnoty zavedla v rámci boje proti daňovým únikům pro plátce této daně nový povinný registrační údaj. V § 96 stanoví, že ...

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zavedla v rámci boje proti daňovým únikům pro plátce této daně nový povinný registrační údaj. V § 96 stanoví, že noví plátci musí uvést v přihlášce k registraci plátce daně z přidané hodnoty čísla svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud je používají pro ekonomickou činnost. Současně musí určit, která čísla těchto účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce daně pak ve veřejně přístupném registru plátců daně uvede kromě daňového identifikačního čísla plátce, jeho názvu a sídla, rovněž číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné takové číslo nebylo určeno. Pokud plátce daně z přidané hodnoty rozhodne, že žádné číslo jeho účtu nebude tímto způsobem zveřejněno, může s ohledem na další ustanovení zákona způsobit velké problémy svým obchodním partnerům.
Podle přechodných ustanovení byli plátci daně z přidané hodnoty zaregistrovaní k 31. 12. 2012 povinni do 1. března 2013 oznámit správci daně čísla všech svých účtů používaných pro ekonomickou činnost. Pokud by tak neučinili, správce daně by způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnil v registru plátců všechny účty, které vede na základě registrační povinnosti.
V novém znění zákona se totiž v § 109 zavádí nový způsob ručení za nezaplacenou daň. Ručitelem za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění, tedy dodavatelem zboží, služby apod., se stane příjemce zdanitelného plnění, odběratel, když platbu za odebrané zboží či poskytnutou službu uskuteční bezhotovostním převodem na účet, který není správcem daně uveden jako povinný údaj v registru plátců daně. Účinnost tohoto ustanovení měla nastat již od 1. dubna 2013.
Generální finanční ředitelství však na konci března sdělilo, že od tohoto data takto vymezené ručení za nezaplacenou daň uplatňovat nebude a že tak nebude činit do 30. září 2013. Ve svém prohlášení uvedlo, že si je vědomo novosti předmětného typu ručení a relativní náročnosti zavedení opatření s tímto ručením spojených na straně podnikatelské veřejnosti, které je proto potřebné a účelné poskytnout širší časový prostor.
Důvodem odkladu je i to, že nahlašování účtů stále probíhá, že však dochází ke změnám v již nahlášených účtech a je nutné odstranit chyby.
Do celé nepřehledné záležitosti vstupuje i právní názor, že automatické ručení tohoto typu za nezaplacenou daň, které stát uvalil na české podnikatele, je v rozporu s právem Evropské unie, což je aktuálně posuzováno jejím Soudním dvorem.
Po dopravním registru, sociálních dávkách, S-kartách tak vzniká další sporný a nikoliv levný registr. Přestože neočekávám odpověď, položím tradičně dvě otázky – kdo zodpovídá za od počátku zpochybňovaný projekt a kdo v případě jeho zrušení nahradí případnou škodu.
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce