Roční výši daně z příjmů můžeme s finančním úřadem sjednat

Daně.jpg

Od roku 2001 mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob její roční výši se správcem daně sjednat.

Tento relativně jednoduchý a administrativně nenáročný způsob stanovení daňové povinnosti může využít poplatník, který splňuje následující podmínky:

- kromě příjmů z pracovně právního vztahu (§ 6) má pouze příjmy z podnikání podle § 7 odst. 1 písm. a) až c),

- výše těchto příjmů u něho za poslední 3 zdaňovací období nepřesáhla 5 000 000 Kč,

- není společníkem společnosti (nové označení nahrazující dříve užívaný termín člen sdružení fyzických osob),

- podnikání provozuje bez spolupracujících osob s výjimkou spolupracující manželky, manžela.

V žádosti o stanovení daně paušální částkou, která pro zdaňovací období roku 2018 musí být podána nejpozději do 31. ledna 2018, uvede předpokládané příjmy z podnikání (§ 7 odst. 1 písm. a), b) a c), předpokládané výdaje k jejich dosažení a další skutečnosti rozhodné pro stanovení výše daně.

Z rozdílu mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji se vypočte daň, která se dále sníží o předpokládané slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Žádost o stanovení daně paušální částkou může podat i spolupracující manžel či manželka. Správce daně stanoví daň paušální částkou po projednání s poplatníkem do 15. května běžného zdaňovacího období. O stanovení daně paušální částkou sepíše protokol o ústním jednání, jehož součástí je rozhodnutí vyhlášené při jednání, předpokládané příjmy a výdaje, výše slevy na dani atd.

Ve zdaňovacím období za které je daň z příjmů fyzických osob stanovena paušální částkou, vede poplatník pouze jednoduchou evidenci o výši dosahovaných příjmů, výši pohledávek a o hmotném majetku používaném při výkonu činnosti. Přiznání k dani z příjmů nepodává a daň stanovenou paušální částkou zaplatí nejpozději do 15. prosince.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce