Provádění inventarizací má nová pravidla

17. 4. 2013

Zákon o účetnictví ukládá všem účetním jednotkám povinnost vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Účetnictví každé účetní jednotky je podle zákona průkazné, jestliže ...

Zákon o účetnictví ukládá všem účetním jednotkám povinnost vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Účetnictví každé účetní jednotky je podle zákona průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci. V ustanoveních paragrafů 29 a 30 se pak stanoví povinnost inventarizovat majetek a závazky. Inventarizací se rozumí zjištění skutečného stavu majetku a závazků, ověření souladu skutečně zjištěného stavu majetku s hodnotami uváděnými v účetnictví a v případě zjištění rozdílů jejich proúčtování. Pokud by účetní jednotka inventarizaci majetku a závazků neprovedla a její provedení řádně neprokázala, nelze její účetnictví posuzovat jako věrohodné a průkazné a z jeho údajů nelze spolehlivě správně stanovit základ daně a sestavit daňové přiznání.
U inventarizací ověřujících účetní závěrku k 31.12.2012 je nutné respektovat novou zákonnou úpravu inventarizací. Nově se stanoví a zpřesňují zásady pro způsob zjištění majetku a závazků – fyzická inventura se provádí u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci a dokladová inventura u majetku, jehož existenci vizuálně zjistit nelze. Inventuru majetku a závazků můžeme zahájit již 4 měsíce před rozvahovým dnem a ukončit ji musíme nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Zákon ale nepřipouští zahájení inventur v prvním měsíci následujícího účetního období. Opravy stavů fyzické inventury o přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi okamžikem zjištění jejich skutečného stavu a rozvahovým dnem, je možné provést na základě účetních záznamů, které tyto změny prokazují.
Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení. Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat kromě jiných povinných náležitostí (§ 30 odst. 7 zákona 563/91 Sb., o účetnictví) také okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury, podpis osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu majetku a závazků, podpis osoby odpovědné za provedení inventury, identifikaci a ocenění majetku a závazků atd.
S ohledem na zásadní význam inventarizace při posuzování úrovně vedení účetnictví (stejné platí i pro inventarizaci hmotného majetku, zásob, pohledávek a závazků poplatníků vedoucích daňovou evidenci) i v navazujícím daňovém řízení, doporučuji věnovat jejímu provedení i zpracování příslušné inventarizační dokumentace se všemi požadovanými náležitostmi mimořádnou pozornost.
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce