Prominutí U daně z nabytí nemovitých věcí

503taxes-740202_1280.jpg

Ministerstvo financí přistoupilo k dalšímu kroku ke zmírnění mimořádné situace s COVID-19 a zveřejnilo rozhodnutí,, kterým promíjí POKUTU za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s původní lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020, která budou podána sice opožděně, ale nejdéle do 31.8.2020.

Dále se promíjejí ÚROKY Z PRODLENÍ za pozdní úhradu daně z nabytí nemovitých věcí či zálohy na ní, jejichž splatnost je od 31. 3. do 31. 7. 2020, a to pokud dojde k úhradě daně nebo zálohy na tuto daň nejpozději do 31.8.2020.


Bylo-li ve vztahu k uvedenému období (tj. 31.3.-31.7.2020) povoleno posečkání, popř. uhrazení daně ve splátkách, promíjí se ÚROK Z POSEČKANÉ ČÁSTKY, dojde-li k úhradě daně nejpozději do 31.8. 2020. Přijaté opatření platí i pro situace, kdy bylo povoleno posečkání daně na dobu delší než do 31.8.2020 a poplatník přesto tuto daň do 31.8.2020 uhradí.


Pokud bude poplatník v prodlení s úhradou daně nebo zálohy na tuto daň i po uvedeném termínu, mohou být i tyto úroky z prodlení prominuty, ale pouze na základě individuální žádosti.


Postup projednání návrhu ZRUŠENÍ DANĚ z nabytí nemovitých věcí sledujeme a budeme informovat o jeho výsledné podobě.


E-servis KODAP, č. 888