Prominutí správních poplatků a úroků (LIBERAČNÍ BALÍČEK III)

460credit-card-3536349_1920.jpg

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 je zveřejněno další (v pořadí již páté) rozhodnutí ministryně financí ke zmírnění dopadů opatření přijatých v souvislosti s COVID-19.

Podle bodu VII. tohoto rozhodnutí dochází k prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad podaných do 31.12.2020 (např. žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení či z posečkané částky, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a potvrzení bezdlužnosti). Jedná se o prodloužení „bezpoplatkového“ období, které původně končilo 31. 7. 2020.

Dále je automaticky (bez žádosti) prominut úrok z prodlení a úrok z posečkané částky vzniklý v období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s COVID-19.

O dalších úlevách obsažených v liberačním balíčku III jsme vás informovali e-servisem č. 922 (daň z příjmů a zejména podání přiznání k dani z příjmům), č. 923 (DPH) a č. 924 (daň z nabytí nemovitých věcí).

E-servis KODAP, č. 926