Promíjení daňového penále od 1. ledna 2015

5. 1. 2015

V říjnu minulého roku jsem informoval o novele daňového řádu, která s účinností od 1. ledna 2015 zavádí nové ustanovení o promíjení příslušenství daně. Finanční správa České republiky zveřejnila 16. prosince 2014 k tomuto staronovému institutu, který bude daňovými poplatníky zcela jistě často využíván, bližší informace.

Příslušenství daně – tj. penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně – nebude promíjeno automaticky a promíjet se bude  pouze v těch případech, kdy žadatel splní předem stanovená kritéria pro jeho prominutí.
Žádat o prominutí penále bude možné jen v případech, kdy  penále bude oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje. Například o prominutí penále k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 lze požádat pouze v případě, že bylo oznámeno platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015.
Zažádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky bude možné pouze v případě, že úrok vznikl od 1. ledna 2015. Např. bude-li poplatník v prodlení se zaplacením daně od 25. září 2014 a k úhradě dojde  1. dubna 2015, částku úroků z prodlení vzniklou do 31. prosince 2014 prominout nelze.
Žádost o prominutí příslušenství může být příznivě vyřízena pouze za předpokladu, že ke dni podání žádosti byla uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je proto prvním dnem, kdy lze o prominutí příslušenství požádat. Žádost o prominutí penále   musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň.
V případě, že požádáme o prominutí příslušenství daně, které je vyšší než 3 000 K4,  zaplatíme správní poplatek 1 000 Kč, žádost o prominutí příslušenství do 3 000 Kč zpoplatněna není.
K postupu Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí příslušenství daně bude vydán metodický pokyn Generálního finančního ředitelství, který bude publikován ve Finančním zpravodaji.
Všem vytrvalým poplatníkům i plátcům daní přeji v roce 2015 zdraví, štěstí, radost ze života a pokud možno žádné daňové patálie. 
 

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce