Problém přiměřenosti výše výdajových paušálů vstupuje do dalšího dějství

Výše výdajových paušálů uplatňovaná při výpočtu daňové povinnosti fyzickými osobami, které dosahují příjmů z různých druhů podnikání a pronájmů, vstupuje do dalšího dějství. Ministerstvo financí opakovaně napadá jejich velkorysost.

Výše výdajových paušálů uplatňovaná při výpočtu daňové povinnosti fyzickými osobami, které dosahují příjmů z různých druhů podnikání a pronájmů, vstupuje do dalšího dějství. Ministerstvo financí opakovaně napadá jejich velkorysost. Ta má na svědomí významné výpadky ve výběru daní i odvodů sociálního a zdravotního pojištění a současně narušuje principy daňové spravedlnosti a neutrality. Zákon o daních z příjmů totiž připouští, aby poplatníci s příjmy z podnikání své daňové výdaje uplatnili buďto ve skutečné výši, kterou obvykle zjistí z řádně vedeného účetnictví či daňové evidence, nebo je fiktivně stanovili použitím tzv. výdajového paušálu. Paragraf 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů určuje procentní výši výdajových paušálů takto:
- 80% lze použít u příjmů ze zemědělské výroby a u příjmů z výkonu řemeslné živnosti,
- 60% u příjmů z ostatních živností,
- 40% u příjmů z tzv. jiného podnikání (patří sem příjmy lékařů, advokátů, auditorů, umělců, vynálezců apod.),
- 30% u příjmů z pronájmu.
Podle stávající úpravy základ daně z příjmů živnostníka provozujícího řemeslnou živnost (např. elektrikáře), jehož roční příjmy činily 500 000 Kč, bude při použití 80%ního výdajového paušálu 100 000 Kč, protože paušální výdaje budou činit 400 000 Kč (80% z úhrnu dosažených příjmů) a výsledná daň 15 000 Kč (15% ze 100 000) Ve skutečnosti však tento živnostník žádnou daň nezaplatí, neboť proti vypočtené dani uplatní základní daňovou slevu na poplatníka,která v uplynulém roce činila 23 640 Kč.
Návrh na změnu výdajových paušálů požaduje jejich snížení od roku 2013 na úroveň roku 2004. Tehdy byly výdajové paušály v jednotlivých sektorech nastaveny takto:
- 50 % zemědělství
- 25 % řemeslné živnosti, ostatní živnosti, jiné podnikání
- 30% příjmy z poskytnutí práv duševního vlastnictví.
Protože několikeré pokusy o snížení výdajových paušálů prosazované ministerstvem financí skončily neúspěšně, bude osud uvedeného návrhu dokumentovat, nakolik nepříznivý vývoj státních financí naruší dosavadní pevný a důsledně odmítavý postoj vlády k této změně.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce