Přiznání k dani z příjmů za rok 2014

22. 1. 2015

Pro daně vyměřované za zdaňovací období 12 měsíců daňový řád stanoví, že daňová přiznání se podávají nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Protože k těmto daním patří i daň z příjmů fyzických osob i daň z příjmů právnických osob, lhůtu pro podání příslušných daňových přiznání dodržíme, pokud je správci daně doručíme nejpozději ve středu 1. dubna 2015.

Poplatníci, kteří mají zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem nebo jejichž  daňové přiznání zpracuje a předloží zplnomocněný daňový poradce, podávají  daňové přiznání do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tedy nejpozději ve středu 1. července 2015.   Při využití služeb daňového poradce   však  musíme pro zachování šestiměsíční lhůty  dodržet  podmínku, že  plná moc k zastupování  daňovým poradcem  musí být  správci daně doručena před uplynutím neprodloužené lhůty, tedy nejpozději do středy  1. dubna 2015.
Ani loňský rok nevybočil z nedobré tradice, kdy  naprostá většina poplatníků daně z příjmů podává své daňové přiznání  na poslední chvíli, což přesvědčivě dokládají příslušné statistické údaje. Podle nich 80% daňových přiznání přijímají správci daně v druhé polovině března, z toho 40% v posledních třech dnech před 1. dubnem. 

Daňový řád v § 250 stanoví, že poplatníkovi, který nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv tak učinit měl,  nebo toto přiznání podá po zákonem stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši stanovené zákonem.

Pokud se dostaneme do prodlení se zaplacením daně, zaplatíme za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně až do dne platby daně včetně, i úrok z prodlení. Je užitečné připomenout, že daň je uhrazena připsáním částky na účet správce daně a nikoli dnem, kdy částka odejde z našeho účtu.
V zájmu každého daňového poplatníka  je podat přiznání k dani z příjmů   v řádném termínu a  daň z příjmů stanovit správně. Přiznání bychom proto neměli  sestavovat ve spěchu a  podávat na poslední chvíli.    

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce