Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani bude možné podat nejpozději 1. dubna 2021

228money-3818437_1920.jpg

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2021 ze dne 7. 1. 2021

je zveřejněno Rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Ministryně financí na základě § 260 odst. 1 písm. b) zákona 280/2009 Sb., daňový řád, promíjí všem daňovým subjektům 

  1. pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021;
  2. úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději 1. 4. 2021;
  3. pokutu podle § 252 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.

 

V odůvodnění oznámeného Rozhodnutí se uvádí, že ministryně financí se rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na daňové subjekty.

Tímto způsobem bude umožněno podat předmětná daňová přiznání později, tedy nejpozději do 1. 4. 2021, aniž by došlo k uložení sankcí.

Ministryně Schillerová k Rozhodnutí sděluje: „Odložení povinnosti podat přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí o dva měsíce do konce března považuji v této situaci za nezbytné. Obě tyto daně se totiž často vyřizují v papírové podobě s aktivní pomocí pracovníků finančních úřadů. A v době pokračujícího šíření koronaviru je určitě správné, aby lidé kvůli těmto daním na úřad nemuseli. Tím spíše, že povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí je až do 1. června.“

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2021 ze dne 8. ledna 2021

je zveřejněn Pokyn č. GFŘ-D-49: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020 podle § 38 zákona 586/92 Sb., o daních z příjmů.

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizích měn za zdaňovací období 2020 kurzy uváděné v tomto pokynu.

Ve Finančním zpravodaji č. 37 2020 ze dne 18. 12. 2020

Ministerstvo financí zveřejňuje Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021 včetně daňového kalendáře na jednotlivé měsíce roku 2021.

V Informaci vydané dne 10. 1. 2021

Ministerstvo financí oznamuje generální pardon na daň z příjmů v podobě plošného odpuštění daňové povinnosti všem studentům, kterým byla v rámci nouzového stavu uložena pracovní povinnost v zařízeních sociálních a zdravotních služeb. Generální pardon bude účinný zpětně na daňovou povinnost vzniklou v minulosti i na případné nové daňové povinnosti.

Generální pardon se týká daně z příjmů, nikoliv sociálního a zdravotního pojištění, k jehož uložení nemá Ministerstvo financí kompetenci. 

V Jablonci nad Nisou 11. ledna 2021 Ing. Vladimír Opatrný