Příspěvky zaměstnavatelů na kulturu, sport a rekreaci nejsou daňově účinné

20. 11. 2014

Zákon o daních z příjmů v paragrafu 25 stanoví, že za daňově uznatelné výdaje nelze považovat nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci...

... ve formě:
1.  příspěvku  na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce, 
2. možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, závodní knihovny,  tělovýchovná a sportovní zařízení   (s výjimkou pracovnělékařských služeb a výdajů vynaložených na provoz vlastních vzdělávacích zařízení a odborný rozvoj zaměstnanců).  
V případě, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci formou nepeněžního plnění příspěvek na tuzemský či zahraniční zájezd,  vstupenku do divadla, na výstavu nebo sportovní utkání, bude jeho poskytnutí  bez ohledu  výši příspěvku  na straně  zaměstnavatele výdajem daňově neúčinným.
Daňový režim těchto příspěvků u zaměstnance upravuje stejný zákon v § 6 odst. 9 písm. d), podle kterého je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům 
- ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení,
- ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce,
- jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena nejvýše částka 20 000 Kč.
Podmínkou daňového osvobození  na straně zaměstnance je  nepeněžní forma poskytnutého příspěvku  Pokud by  příspěvek na rekreaci, kulturu, sport apod. byl poskytnut v penězích, jednalo by se o zdanitelný příjem zaměstnance včetně jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění.


       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce