Principy dobré správy jsou stále aktuální

24. 4. 2015

Občané mají v rámci principu právního státu právo zakotvené v článku 41 Charty základních práv Evropské Unie na dobré řízení věcí veřejných, jímž lze rozumět právo na dobrou správu, právo na uspokojivé správní řízení a právo na spravedlivé zacházení ze strany úřadů.

 Pro naplnění principu demokratického a právního státu je nezbytné, aby občané svá práva  znali a v případě jejich porušování je dokázali označit, ochránit a prosadit. Protože jednání s orgány a institucemi veřejné správy je běžnou součástí našeho života, jsme takříkajíc jejími zákazníky, měli bychom mít jasnou představu o tom,  jak by se k nám úředníci a úřady měly chovat a jaké povinnosti od nich, s ohledem na Ústavu, Základní listinu lidských práv a svobod, správní řád a další právní normy, můžeme, ale ve svém zájmu i musíme, vyžadovat.

  Právo na  dobrou správu se samozřejmě  v plném rozsahu vztahuje i na řízení v daňových záležitostech. Bývalý veřejný ochránce práv, moudrý a statečný člověk JUDr. Otakar Motejl,  na základě vlastních zkušeností a obsahu výše uvedených dokumentů sestavil a zformuloval  souhrn hlavních principů dobré správy, jakési desatero, zahrnující následující zásady, které by měly být úřady a institucemi veřejné správy  respektovány:

1. dodržování právního řádu
2. nestrannost
3. včasnost
4. předvídatelnost
5. přesvědčivost
6. přiměřenost
7. součinnost
8. odpovědnost
9. otevřenost
10. vstřícnost.

  Na základě  vlastních občanských i profesních zkušeností a zážitků vím, že úřední jednání a vztahy občanů s institucemi veřejné správy neprobíhají vždy korektně a bezkonfliktně, přičemž vinu za existující problémy nelze beze zbytku přisoudit výlučně úřadům a úředníkům. Vzhledem k závažnosti tématu i k jeho nadčasovosti považuji za užitečné a prospěšné postupně v této rubrice stručně vymezit obsah  a  znaky výše vyjmenovaných principů dobrého správního jednání, které bychom měli nejenom znát, ale při konkrétních úředních  jednáních a úkonech i seriózně uplatňovat.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce