Příjmy z pronájmu

28. 3. 2013

Příjmy z pronájmu bytu, garáže nebo chalupy musíme zdanit Pokud jsme v roce 2012 měli příjmy z pronájmu nemovitosti, musíme je uvést v daňovém přiznání a odvést z nich daň z příjmu fyzických osob....


Pokud jsme v roce 2012 měli příjmy z pronájmu nemovitosti, musíme je uvést v daňovém přiznání a odvést z nich daň z příjmu fyzických osob. Základem daně při pronájmu nemovitostí je příjem z nájemného snížený o výdaje, které v souvislosti s vlastnictvím a pronájmem nemovitosti vynaložíme. Zákon o daních z příjmů umožňuje i u příjmů z pronájmu uplatňovat výdaje ve skutečné výši. V případě, že je to pro nás výhodnější nebo nechceme vést příslušnou evidenci, stanovíme jejich hodnotu jednoduše a přehledně 30%ním výdajovým paušálem z dosažených příjmů.
Uplatnění skutečných výdajů je oproti výdajovému paušálu náročnější na administrativu, protože kromě dosažených příjmů zachycujeme na základě dodavatelských faktur, pokladních a jiných dokladů i prokazatelně vynaložené výdaje. V tomto případě však můžeme kromě výdajů na opravu a údržbu nemovitosti, pojištění, úhradu daně z nemovitostí apod., zahrnout do daňových nákladů i odpis nemovitosti ze vstupní pořizovací ceny nebo ceny stanovené znaleckým posudkem když zahajujeme pronájem nemovitosti, kterou vlastníme déle než pět let. A hodnota odpisů u nemovitostí není zanedbatelná. Odpisovat však můžeme pouze nemovitost bez pozemků. Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem jsou v příloze k zákonu o daních z příjmů zařazeny do 5. odpisové skupiny s dobou odpisování velice dlouhých třiceti let. Jestliže jsme k nákupu pronajímané nemovitosti využili hypotéční úvěr, zvýšíme své daňové výdaje i o hodnotu úroků za příslušné zdaňovací období. Zde se často chybuje, protože četní poplatníci nesprávně uvádějí zaplacené úroky v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku
V případě, že část pronajímané nemovitosti využíváme i pro své bydlení, krátíme všechny uvedené výdaje v poměrné výši odpovídající poměru části pronajímané plochy budovy k celkové využitelné ploše.
Majitelům nemovitostí přeji solidní a solventní nájemníky stejně jako správné a v řádném termínu odevzdané přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce