Příjem z prodeje pozemků podléhá dani z příjmů

14. 5. 2015

Podle nového občanského zákoníku (§ 498) jsou pozemky nemovitými věcmi včetně věcných práv, která k nim patří (např. právo stavby). Na rozdíl od dřívější právní úpravy nový občanský zákoník stanoví, že součástí pozemku je prostor nad a pod jeho povrchem, což jsou nejčastěji stavby případně jiná zařízení zřízená na pozemku.V této souvislosti je důležité si připomenout, že zákon o dani z příjmů vymezení pozemku z nového občanského zákoníku nepřejímá...

a nadále u příjmů při prodeji nemovitostí rozlišuje a různým daňovým režimem posuzuje příjmy z prodeje staveb a příjmy z prodeje pozemků. Legislativní nestabilitu a posun k úpravě vyznačující se větší mírou složitosti dokládá i změna v konstrukci základu daně z příjmů, k níž v případě zdanění příjmů z prodeje pozemků došlo. Do konce roku 2013 platilo, že při prodeji pozemku můžeme příjem z jeho prodeje ve výši realizované prodejní ceny snížit o hodnotu pořizovací ceny, tedy ceny, kterou jsme za pozemek při jeho pořízení zaplatili, avšak pouze do výše prodejní ceny. V praxi to znamenalo, že pokud jsme pozemek zakoupili za 2 000 000 Kč a prodali za 500 000 Kč, nemohla při jeho prodeji  vzniknout daňová ztráta, protože proti z příjmu z prodeje (500 000 Kč) bylo možné uplatnit z pořizovací ceny (2 000 000 Kč) pouze 500 000 Kč.

Tuto úpravu jsem vnímal jako účinnou a potřebnou pojistku proti nežádoucím  daňovým důsledkům spekulativních prodejů a machinací, k nimž při transakcích s pozemky zřejmě mnohdy dochází, a proti využívání těchto spekulací  jako metody snižování daňového základu a daňové povinnosti. Od roku 2014 se však  tento způsob zdanění příjmů z prodeje pozemků  uplatňuje pouze v případech, kdy pozemek prodává fyzická osoba. Právnické osoby (např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným apod.), mohou počínaje rokem 2014 při prodeji pozemků již daňovou ztrátu vykázat. Podle výše uvedeného zadání by např. společnost s ručením omezeným při prodeji pozemku, který pořídila za 2 000 000 Kč a v roce 2014 či 2015 prodala za 500 000 Kč, snížila svůj základ daně o 1 500 000 Kč a na dani ušetřila 285 000 Kč, což není málo.

Zbývá dodat, že prodává-li pozemek fyzická osoba po uplynutí 5 let od jeho nabytí, je příjem z prodeje pozemku od daně z příjmů osvobozen. Při nabytí vlastnictví pozemku děděním se do zákonem stanoveného časového limitu pro toto osvobození (§ 4 odst. 1 písm. b) zákona o dani z příjmů) započítává i doba, po kterou pozemek vlastnil zůstavitel.