Přenesení režimu DPH

1. 12. 2011

Od 1.ledna se při poskytování stavebních nebo montážních prací nezmění pouze hodnota snížené sazby daně z přidané hodnoty, ale dojde k revoluční změně při fakturaci a následném zdanění těchto prací v tzv. režimu přenesení daňové povinnosti........

U stavebních firem dojde od 1. ledna 2012 k zásadní změně v uplatňování DPH

Od 1. ledna se při poskytování stavebních nebo montážních prací nezmění pouze hodnota snížené sazby daně z přidané hodnoty, ale dojde k revoluční změně při fakturaci a následném zdanění těchto prací v tzv. režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění. Protože jde o termín dosud málo používaný, pokusím se o výklad jeho obsahu uvedením konkrétního příkladu. Představme si, že zedník podnikající jako fyzická osoba nebo stavební firma, např. společnost s ručením omezeným, v obou případech plátci DPH, uskuteční subdodávku stavebních prací při výstavbě továrny, kterou zajišťuje investor, rovněž plátce DPH. Jestliže hodnota subdodávky činila v ceně bez daně 100 000 korun, vystaví její poskytovatelé na základě současné zákonné úpravy příjemci prací fakturu, v níž uvedou základ daně 100 000 Kč a 20% DPH, tedy 20 000 korun, celkem 120 000 korun. Daň ve výši 20 000 korun pak musí v příslušném zdaňovacím období finančnímu úřadu odvést. Investor, který fakturu přijme, zaplatí poskytovatelům subdodávky 120 000 Kč, současně si uplatní nárok na odpočet DPH ve výši 20 000 Kč a tuto částku mu příslušný finanční úřad vrátí. Pokud ke stejné subdodávce stavebních prací dojde po 1. lednu 2012, zedník nebo stavební firma vyfakturují v režimu přenesení daňové povinnosti příjemci prací, investorské firmě, pouze cenu bez daně, tedy 100 000 Kč. Na vystaveném dokladu uvedou sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Investorská firma na základě této faktury dopočte 20% DPH, na přijaté faktuře doplní její výši a ve svém daňovém přiznání k DPH částku 20 000 Kč uvede jako svou daňovou povinnost. Současně si ovšem ve stejném daňovém přiznání bude nárokovat daňový odpočet ve stejné výši. Finanční úřad při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti daň ve výši 20 000 korun nepřijme, ale ani v podobě nároku na odpočet nevyplatí. Z uvedeného vyplývá, že cílem nové úpravy je zamezit daňovým spekulacím, kdy daň nebyla poskytovatelem prací zaplacena a finanční úřad musel nárok na odpočet daně, byť nezaplacené, příjemcům plnění uhradit.
Zvláštní režim přenesení daňové povinnosti se však uplatní pouze u dodávek stavebních a montážních prací poskytovaných mezi plátci. Zedník či stavební firma budou při fakturaci svých prací i po 1. lednu 2012 vůči neplátcům pořizujícím či opravujícím např. rodinné domy, postupovat nadále standardně – faktury budou vystavovány včetně daně z přidané hodnoty.
A trochu filosofie na závěr – provoz institucí naší civilizace je přes veškeré proklamace čím dál složitější. Energetické, časové i finanční nároky spojené se správními činnostmi se stupňují a lidé v komplikovaném společenském prostoru žijí mnohdy s obavami a často jsou bezradní, zmatení a stísnění.
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce