Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí

207clause-67401__340.jpg

Zdroj: Ministerstvo financí

Pro rok 2020 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů.

Elektronická evidence tržeb

V roce 2020 dojde k náběhu poslední fáze elektronické evidence tržeb. Od 1. května 2020 se povinnost evidovat tržby rozšíří, s několika málo novými výjimkami na veškeré zbývající sektory ekonomiky, ve kterých obchodník přijímá hotovostní tržby. Elektronická evidence tržeb je od počátku koncipována jako plošné opatření s postupným náběhem, jehož hlavními cíli jsou narovnání podnikatelského prostředí v České republice a také efektivnější výběr daní, který vytvoří prostor pro snížení daňového zatížení. Evidence tržeb se bude vztahovat na všechny oblasti, ve kterých dochází k přijímání hotovostních tržeb s výjimkou těch, kde by znemožňovala plynulý výkon podnikatelské činnosti nebo kde existuje možnost správce daně získat relevantní data o tržbách dotčených poplatníků z jiných zdrojů.

Stejně jako u prvních dvou vln získají poplatníci, kterým nově vznikne povinnost evidovat tržby, možnost uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to až ve výši 5000,- Kč. Lze tak kompenzovat případné zvýšení nákladů, ke kterému mohlo v souvislosti se vznikem evidenční povinnosti dojít.

Novela nově přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat také papírovou formou. Zavedení tzv. zvláštního režimu evidence tržeb umožní drobným živnostníkům, kteří podnikají sami či s nejvýše dvěma zaměstnanci a mají hotovostní příjmy do 600 tisíc korun ročně, evidovat tržby na papírových paragonech vydávaných finanční správou, které budou k dispozici zdarma. Tito podnikatelé se sami rozhodnou, zda budou evidovat on-line nebo tímto alternativním způsobem. V případě tohoto speciálního režimu pak jednou za čtvrt roku zašlou formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad.

Snížení DPH

Součástí zavádění elektronické evidence tržeb je významné snížení DPH u širokého spektra zboží a služeb na 10 %. S účinností od 1. května 2020 se do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty nově zařadí vybrané služby a zboží, které jsou doposud zařazeny v základní nebo první snížené sazbě daně. Jedná se o zejména o vodné a stočné, stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů a točeného piva, služby čištění vnitřních prostor a mytí oken prováděné v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, drobné opravy nebo úpravy obuvi, oděvů nebo jízdních kol a kadeřnické a holičské služby. Dále dojde ke sjednocení sazeb ve výši 10 % například také u knih, e-knih a audioknih.

Opětovné zvýšení stropů výdajových paušálů

Od roku 2020 dochází k opětovnému zvýšení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. „paušálních výdajů“) ve všech pásmech na dvojnásobek:

Vzhledem k nabytí účinnosti daňového balíčku 2019 v průběhu roku, je živnostníkům umožněno využít toto zvýšení již za rok 2019 v rámci daňového přiznání podávaného v roce 2020.

Úprava sazeb spotřební daně z tabákových, lihu a hazardu

Na začátku příštího roku dojde k úpravě zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Oproti stávajícím sazbám činí růst sazby spotřební daně z tabákových výrobků a ostatních tabákových komodit 10 %. U spotřební daně z lihu je pak nárůst 13%. Úprava má za cíl zvýšit ochranu občanů před vznikem závislostí na návykových látkách a omezit škodlivé společenské dopady, které jsou s těmito závislostmi spojené. V případě cigaret se sazba spotřební daně zvyšuje také v návaznosti na požadavek směrnice Rady EU ohledně jejich minimálního zdanění.

Součástí balíčku je také úprava sazeb daně z hazardních her. V důsledku přijatého pozměňovacího návrhu dochází u loterií k navýšení sazby z 23 % na 35 %.
Jako logický doplněk úpravy směřující k omezení poptávky po hazardních hrách ze strany hráčů a zároveň i jako součást eliminace daňových výjimek obsahuje balíček také návrh na zdanění příjmů z hazardních her nad 1 milion Kč. Daň z příjmů ve výši 15 % bude dopadat na čisté výhry z hazardu převyšující uvedený limit. Za čistou výhru je přitom považován kladný rozdíl výher (bez vrácených vkladů) a sázek.

Nový místní poplatek z pobytu nahrazující dva stávající poplatky a změna osvobození u poplatku ze psů

Novela zákona o místních poplatcích reaguje na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavuje rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním. Novela je reakcí na stále populárnější ubytování přes různé digitální platformy, které v současné době na rozdíl od hotelů a penzionů nemusejí poplatek do koncové ceny promítnout. Novela nahrazuje nynější poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jedním poplatkem z pobytu. Maximální výše tohoto nového poplatku bude v roce 2020 činit 21 Kč za noc a den. Od poplatku budou osvobozeny všechny děti do 18 let, vedoucí na dětských táborech, nevidomé osoby, hasiči při záchranných akcích a další skupiny osob.

U poplatku ze psů dochází ke změně podmínek pro vznik nároku na nižší sazbu, na kterou budou mít nově nárok všechny osoby starší 65 let nebo držitel průkazu ZTP bez ohledu na to, zdali mají vedle důchodu nějaký další příjem. Snížená sazba poplatku ze psa bude i nadále činit maximálně 200 Kč. Novela rovněž osvobozuje všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na zřizovatele.

Změna osvobození u pozemků s vybranými krajinnými prvky od daně z nemovitých věcí

Novela zpřesňuje osvobození pozemků, na kterých se nacházejí vybrané ekologicky významné prvky, od daně z nemovitých věcí. Osvobozeny budou skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady, které budou vedeny v evidenci ekologicky významných prvků.

Dále bez ohledu na tuto evidenci budou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud se nacházejí na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání. Zároveň je stanovena přechodná doba do konce roku 2021, ve které bude aplikován i stávající rozsah osvobození. Poplatníci tak budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků.

Změny vyplývající z novely daňového řádu - předpokládaná účinnost, s ohledem na průběh legislativního procesu, v polovině roku 2020:

Online finanční úřad

V posledním čtvrtletí 2020 se předpokládá spuštění online finančního úřadu - portálu MOJE daně. Systém bude podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé budou mít lepší přehled o svých daňových povinnostech. Díky němu si poplatníci koncem příštího roku vyřídí své daňové povinnosti jednoduše z kanceláře či z pohodlí svého domova. Vyřizování elektronických podání bude výrazně jednodušší a rychlejší. Pro ty, kteří budou podávat svá přiznání k daním z příjmů v elektronické podobě, se navíc lhůta pro podání prodlouží o celý měsíc. Dalším benefitem je rychlejší vrácení daňového přeplatku, který se bude vracet o 15 dní dříve, pokud bude žádost podána elektronicky.

Zavedení zálohy na daňový odpočet

Tato novinka umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty. Plátcům DPH, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, přináší zlepšení z hlediska jejich cash-flow a zároveň zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu. Jde o změnu, po níž podnikatelská i odborná veřejnost volá již několik let. Aby bylo možné toto opatření realizovat, je třeba o několik dní posunout výplatu daňových odpočtů ze současných 30 dní na 45 dní.

Zlepšení postavení poplatníka

Návrh obsahuje komplexní revizi úroků a snižuje úroky z prodlení se zaplacením daně. Tzv. reparační úrok se snižuje na úroveň podle občanskému zákoníku. Z nynějších 16 % bude úrok z prodlení snížen o 6 procentních bodů na 10 %. Analogicky dojde ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu. V situacích, kdy je naopak úrok vyplácen finančním úřadem jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu po dobu jeho prověřování, dojde ke zvýšení ze stávajících 4 % o 1 procentní bod na 5 %.

Návrh nově připouští možnost korespondenční komunikace při zahájení a ukončení daňové kontroly, kterou již nebude nutné realizovat osobně, což přinese větší flexibilitu a snížení zátěže poplatníků.

Novela také rozšiřuje okruh méně invazivních způsobů realizace zajišťovacího příkazu, a to zejména o prohlášení o majetku. Dále novela umožní fyzickým osobám požádat si o změnu daňového identifikačního čísla tak, aby neobsahovalo rodné číslo.