Poznámky k podávání přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020 (LIBERAČNÍ BALÍČEK III)

521money-3669789_1920.jpg

Dne 10. 6. 2020 jsme informovali e-servisem č. 922 o rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události u daně z příjmů fyzických i právnických osob (viz Finančním zpravodaji č. 9/2020, viz body I., II. IX., X., XI, XII. a XIII; tzv. liberační balíček III).

Na základě četných dotazů k možnosti podávat přiznání k dani z příjmů za rok 2019 až do úterý 18. 8. 2020 uvádíme následující:

Možnost podat přiznání k dani z příjmů k 18. 8. 2020 se týká jak fyzických osob, tak právnických osob. Z právnických osob se NETÝKÁ těch, které mají zdaňovací období hospodářský rok a dále těch, které jsou tzv. vybranými subjekty, tj. jejich správcem daně je Specializovaný finanční úřad.

Možnost podat přiznání k dani z příjmů v termínu do 18. 8. 2020 se týká těch, kteří mají zákonem stanovený řádný termín pro podání 1. 4. 2020, i těch, kteří mají řádný termín pro podání 1. 7. 2020.

Rozhodnutím ministryně financí NEDOCHÁZÍ ke změně zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, nýbrž rozhodnutím dochází k prominutí pokuty za pozdní podání přiznání a k prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu daně. Prominutí pokuty a úroku nastane automaticky (bez žádosti), pokud bude přiznání podáno a daň uhrazena nejdéle 18. 8. 2020.

Upozorňujeme na to, že pokud nebude nejzazší termín 18. 8. 2020 dodržen, budou pokuty i úroky vyčísleny od 1. 4. 2020, resp. 1. 7. 2020. Období od zákonem stanovené lhůty pro podání přiznání a úhradu daně (1. 4. 2020 nebo 1. 7. 2020) do dne 18. 8. 2020 je totiž obdobím, za které budou při splnění podmínek sankce (pokuta i úrok) prominuty bez žádosti, automaticky. Uvedené období jmá charakter „bezsankčního“ období.

Tzv. liberační lhůta pro podání přiznání (tj. nevyměření pokuty při zpoždění s podáním přiznání více jak 5 pracovních dní) se v případě podání přiznání po 18. 8. 2020 neuplatní. Úterý 18. 8. 2020 není totiž zákonem stanoveným dnem pro podání přiznání, ale jedná se o konec „bezsankčního“ období. Obdobné platí pro úrok z prodlení. Obvyklá tolerance pro úhradu daně 4 pracovní dny se totiž uplatní u stanovené lhůty (tj. 1. 4. nebo 1. 7.), nikoliv u konce „bezsankčního“ období.

Termín 18. 8. 2020 je sice nejzazší termín pro „bezsankční“ podání přiznání a úhradu daně, nicméně podat přiznání a daň uhradit lze kdykoliv před tímto termínem. Je totiž třeba mít na paměti, že přiznání podané a daň uhrazená po 1. 4. 2020 či 1. 7. 2020 (tj. po zákonem stanovené lhůtě) je přiznání POZDĚ PODANÉ a daň POZDĚ UHRAZENÁ. Byť za prodlení nejsou žádné sankce při dodržení podmínek vyměřeny.

ZDROJ: E-servis KODAP, č. 927