Povinnost podat přiznání k dani z příjmů nemá každý

opa-na-web_galerie-980.jpg

Úterý 3. dubna 2018 je řádným termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Povinnost podat daňové přiznání se však na všechny poplatníky s příjmy podléhajícími této dani nevztahuje.
Přiznání nejsou povinni podat poplatníci, jejichž roční příjmy, které jsou předmětem daně, nepřesáhly v uplynulém roce 15 000 Kč a nejednalo se přitom o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou.
Daňové přiznání nemusí podávat ani zaměstnanec, který v loňském roce pobíral pouze příjmy ze závislé činnosti vyplácené jedním zaměstnavatelem nebo postupně více zaměstnavateli a u každého zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani, přičemž jeho ostatní příjmy nebyly vyšší než 6 000 Kč.
Vyplnit a podat daňové přiznání nesmí zapomenout poplatníci, kteří:
- pobírali mzdu od dvou nebo více zaměstnavatelů současně,
- pobírali mzdu od jednoho zaměstnavatele nebo několika zaměstnavatelů postupně, ale u některého nepodepsali prohlášení k dani,
- uplatňují pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění (daru) poskytnutého osobám se sídlem na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu,
- kromě příjmů ze závislé činnosti měli i jiné příjmy, které jsou předmětem této daně (jde o příjmy ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu, případně ostatní příjmy), jejichž úhrnná hodnota v roce 2017 přesáhla 6 000 Kč,
- jsou povinni uplatnit solidární zvýšení daně,
- vlastním zaviněním vykazují dluh na dani z příjmů ze závislé činnosti nebo jim byl neoprávněně vyplacen daňový bonus a jejich zaměstnavatel předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu,
- měli příjmy z plnění ze soukromého životního pojištění, které nebyly pojistným plněním nebo předčasně ukončili pojistnou smlouvu.
Uvedený výčet eventualit zakládajících poplatníkům daně z příjmů fyzických osob povinnost podat daňové přiznání není vyčerpávající, nicméně obsahuje nejtypičtější případy i změny zákonné úpravy, k nimž v předcházejících obdobích došlo.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce