Povinné vstupní lékařské prohlídky

11. 10. 2012

1. dubna tohoto roku vstoupily v platnost 4 zákony upravující problematiku poskytování zdravotních služeb. Zaměstnavatelů, zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání se dotkne zejména znění zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Ten v § 53 zavádí pojem pracovnělékařské služby. Rozumí se jimi zdravotní služby preventivní, které zahrnují:...

1. dubna tohoto roku vstoupily v platnost 4 zákony upravující problematiku poskytování zdravotních služeb. Zaměstnavatelů, zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání se dotkne zejména znění zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Ten v § 53 zavádí pojem pracovnělékařské služby. Rozumí se jimi zdravotní služby preventivní, které zahrnují:
- hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
- provádění preventivních prohlídek,
- hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
- poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
- školení v poskytování první pomoci,
- pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.
Zaměstnavatel musí pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání zajistit na základě uzavření písemné smlouvy o poskytování těchto služeb s poskytovateli těchto služeb. Těmi jsou poskytovatelé v oboru všeobecného praktického lékařství nebo poskytovatelé v oboru pracovního lékařství. Podle § 58 uvedeného zákona poskytování pracovnělékařských služeb hradí až na některé výjimky zaměstnavatel.
Osoba ucházející se o zaměstnání musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu. Pokud by se vstupní zdravotní prohlídce před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobila, považuje se pro výkon práce za zdravotně nezpůsobilou.
Podle § 59 zákona 373/2011 Sb., výdaj spojený se vstupní lékařskou prohlídkou osoby ucházející se o zaměstnání hradí tato osoba. Zaměstnavatel hradí vstupní prohlídku, pokud s uchazečem o zaměstnání uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Toto ustanovení se však nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne jinak. Vstupní prohlídku tedy musí absolvovat i pracovníci s nimiž zaměstnavatel uzavře dohodu o provedení práce.
Výdaje vynaložené zaměstnavatelem na pracovnělékařské služby poskytované zaměstnancům jsou daňově uznatelné. Pokud uchazeč o zaměstnání se zaměstnavatelem pracovněprávní nebo obdobný vztah neuzavře , ale obě strany se dohodnou, že vstupní lékařskou prohlídku uhradí zaměstnavatel, pak je i tento výdaj u zaměstnavatele daňově účinný.
Na závěr dobrá zpráva pro ty, kteří novou úpravu zdravotních služeb nezaregistrovali a dosud se s novými povinnostmi nevyrovnali. V přechodných ustanoveních (§98) zákona se uvádí, že pracovnělékařské služby lze do 31. 3. 2013 poskytovat podle dosavadních právních předpisů.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce