Poskytnutí osobního automobilu zaměstnanci pro služební účely i soukromou potřebu

13. 11. 2014

Pokud je zaměstnavatel vlastníkem osobního automobilu nebo osobní automobil pořizuje formou finančního leasingu popřípadě si osobní automobil najal, může takový automobil poskytnout svému zaměstnanci jak pro výkon pracovních cest nařizovaných v souladu s ustanoveními zákoníku práce, tak i pro soukromou potřebu zaměstnance.

Při bezplatném poskytnutí osobního automobilu zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely vzniká podle § 6 odst. 6 zákona 586/92 Sb., o daních z příjmů, zaměstnanci nepeněžní příjem, který podléhá dani z příjmů. Výše tohoto příjmu je stanovena částkou odpovídající  1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc. V případě, že vstupní cena vozidla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, hodnota nepeněžního příjmu zaměstnance se o částku  této daně zvýší.
Zaměstnanec si  při bezplatném poskytnutí osobního  automobilu pro služební i soukromé účely  výdaje za  spotřebované pohonné hmoty při soukromých cestách hradí ze svých vlastních finančních prostředků.  Z toho vyplývají požadavky na vedení evidence provozu automobilu  poskytnutého zaměstnanci, která musí přesně zachytit jeho využití pro služební a soukromé účely.
Zaměstnavatel pak do svých daňově účinných výdajů zahrne výdaje na provoz tohoto  vozidla kromě již zmíněných výdajů na pohonné hmoty související s jeho použitím   pro soukromé účely, dále odpisy automobilu  popřípadě nájemné související s finančním leasingem nebo nájmem.


       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce