Poplatníci s vysokými příjmy odvedou za rok 2013 poprvé solidární daň

Počínaje rokem 2013 zákon o daních z příjmů zavádí pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob s příjmy převyšujícími zákonem stanovený limit solidární zvýšení daně ve výši 7%.


        Solidární zvýšení daně podle nového § 16a zákona o daních z příjmů činí v příslušném zdaňovacím období 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 (jde o příjmy ve formě mezd a funkčních požitků) a dílčího základu daně podle § 7 (příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti)  a 48 násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.
        Pro zdaňovací období roku 2013 platí, že hodnota   48 násobku   průměrné mzdy, která se použije při výpočtu solidárního zvýšení daně, činí 1 242 432 Kč.
        Solidární zvýšení daně se tedy vztahuje pouze na poplatníky, kteří mají mzdové příjmy a příjmy z podnikání a netýká se poplatníků, kteří pobírají příjmy z pronájmu, z kapitálového majetku či ostatní příjmy.    Daň z příjmů fyzických osob si výše uvedeným způsobem v roce 2013 zvýší např. živnostník s dílčím základem daně z příjmů z podnikání ve výši 1 700 000 Kč. Při výpočtu solidárního zvýšení bude postupovat takto:
(1 700 000 – 1 242 432) x 0,07 =   457 568 x 0,07 = 32 029,76.
Pro výpočet celkové daně platí, že solidární zvýšení daně ve výši Kč 32 029,76 se sečte s daní vypočtenou sazbou 15% z celkové částky 1 700 000 Kč, jejíž hodnota není snížena o slevy na dani a daňové zvýhodnění, a součet se zaokrouhlí na koruny nahoru.
        Uvedený text dokládá, že daňová legislativa při zdaňování příjmů nikterak nesměřuje ani k jednoduchosti ani k deklarovanému rovnému přístupu a vymýcení zákonných výjimek.
        Uplatnění solidárního zvýšení daně zákon časově omezuje  a bude se naposledy  uplatňovat ve zdaňovacím období roku 2015.

       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce