Pokuty za nepodání kontrolního hlášení lze promíjet

11. 8. 2016

Od počátku letošního roku statisíce plátců daně z přidané hodnoty sestavují a v zákonem stanovených termínech podávají vedle přiznání k této dani i tzv. kontrolní hlášení. Nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení je podle § 101h sankcionováno nikterak zanedbatelnými pokutami ve výši:

- 10 000 korun, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
- 30 000 korun, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
- 50 000 korun, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Generální finanční ředitelství vydalo 8. srpna 2016 Pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, ve kterém informuje, že s účinností od 29. července 2016 byla přijata právní úprava týkající se individuálního prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Vydaný pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí pokuty a má zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivizované rozhodování o jednotlivých  žádostech.
O prominutí pokuty rozhoduje správce daně na základě žádosti o prominutí pokuty daňového subjektu, která se podává u věcně a místně příslušného správce daně. 
Žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 korun a lze jí podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo o povinnosti uhradit pokutu rozhodnuto.
Při splnění těchto požadavků správce daně zkoumá, zda a v jakém rozsahu lze pokutu prominout. Pokutu nelze prominout, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy.
Správce daně při rozhodování o podané žádosti o prominutí pokuty dále hodnotí, zda v  konkrétním případě došlo k nesplnění povinnosti z ospravedlnitelného důvodu, např. pro nepříznivý zdravotní stav žadatele, postižení hromadnou či individuální živelní pohromou apod.       

Podání žádosti o prominutí pokuty má odkladný účinek na vykonatelnost platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti pokutu uhradit. 
Rozhodnutí správce daně o podané žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení bude vydáno ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy žádost věcně a místně příslušnému správci daně došla.   


       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce