Otazníky kolem penzijního připojištění

Následující příspěvek zodpoví několik častých dotazů spojených s penzijním připojištěním a soukromým životním pojištěním v roce 2014 a 2015.

Dotaz č. 1
V roce 2014 přispíval zaměstnavatel svým zaměstnancům na životní pojištění, penzijní připojištění nebo na doplňkové penzijní spoření. Bude tato složka osvobozena od daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění?

V roce 2014 je od daně, kromě příjmů uvedených v § 4 zákona o daních z příjmů, osvobozena také:
- platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 30.000 Kč ročně (§ 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů) jako:
1. příspěvek na penzijní   připojištění se    státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní     společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření    poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti,
2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho  zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, na   základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního   pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním   pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního   pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce      dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního      pojištění má zaměstnanec, a v případě smrti zaměstnance jiná osoba, kromě      zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní pojištění, nebo
3. příspěvek na pojistné, které   hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, a   to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní  důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě,     stane-li se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona o   důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen "soukromé   životní pojištění"), na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k   provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona  upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území   členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, za podmínky, že ve     smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních  měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za  podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního      pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu,   kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné,
Příspěvky nad tento stanovený limit podléhají u zaměstnance zdanění a všem předepsaným platbám na veřejnoprávní pojištění. Zaplatí-li zaměstnavatel za zaměstnance ve zdaňovacím období 2014 v úhrnu více než 30.000 Kč, částky nad stanovený limit se posoudí jako zdanitelný příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, který musí zaměstnavatel zahrnout do úhrnu zúčtované mzdy zaměstnance za příslušný kalendářní měsíc (ve kterém budou tyto částky zaměstnavatelem uhrazeny pojišťovně nebo penzijní společnosti).

Dotaz č. 2
Může zaměstnavatel poskytnout daňově účinný příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření zaměstnanci, který u nás pracuje na dohodu o provedení práce, ze které není odváděno sociální ani zdravotní pojištění?

Zaměstnavatel může přispívat na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaměstnancům v pracovním poměru i na dohodu o provedení práce za stejných podmínek, resp. se stejnými daňovými dopady, protože pro účely zákona o daních z příjmů se podle § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů za zaměstnance považují poplatníci s příjmy ze závislé činnosti.

Dotaz č. 3
Jak má postupovat zaměstnavatel v roce 2015, který přispívá svým zaměstnancům na soukromé životní pojištění?

Zaměstnavatel může podle ust. § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona o daních z příjmů přispívat zaměstnanci částkou až do výše 30.000 Kč ročně (jedná se o částku od daně osvobozenou), mimo jiné i na soukromé životní pojištění. V případě, že zaměstnavatel nemá jistotu, zda soukromé životní pojištění, které uzavřel jeho zaměstnanec, splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku osvobozeného od daně, má dvě možnosti:
• přispívat i nadále, ale o   poskytnutou částku zvyšovat zaměstnanci základ daně, nebo
• nepřispívat, dokud nebudou předloženy dodatky smluv, pokud to umožňuje kolektivní nebo jiná smlouva.
Pokud dodatečně (termín pro uzavření dodatku je stanovený na 31. 3. 2015) zaměstnanec dodatek předloží, mzdová účtárna v případech kdy přispívala a zdaňovala (a následně bylo doloženo poplatníkem, že ve smlouvě jsou zamezeny předčasné výběry) tzn. byly splněny podmínky pro osvobození příspěvku, provede zaměstnavatel opravu na záloze (na dani) podle ust. § 38i zákona o daních z příjmů, nebo dosud nepřiznané příspěvky přizná zpětně a pojišťovně doplatí.  

Zdroj: Finanční správa