Osvobození zisků 2014

Navrhuje se daňové osvobození příjmů z podílů na zisku a příjmů z dividend Součástí doprovodných zákonů přijímaných v rámci přizpůsobení daňových zákonů změnám soukromého práva s navrhovanou účinností od 1.1.2014, jsou i některá ustanovení zákona 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa, který....

Součástí doprovodných zákonů přijímaných v rámci přizpůsobení daňových zákonů změnám soukromého práva s navrhovanou účinností od 1.1.2014, jsou i některá ustanovení zákona 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa, který provádí i rozsáhlou a zásadní změnu zákona o daních z příjmů a původně měl vstoupit v platnost až od 1. ledna 2015. K zásadním změnám patří navrhované daňové osvobození dividendových příjmů a podílů na zisku. Tento záměr vychází z požadavku na odstranění dvojího ekonomického zdanění zisku – poprvé k němu dochází na úrovni společnosti (společnost zaplatí daň ze zisku v současné sazbě 19%) a podruhé na úrovni akcionáře nebo společníka (ten zaplatí při výplatě dividend a podílů na zisku v sazbě srážkovou daň 15%). Odstranění dvojího ekonomického zdanění zisku bylo i jedním z doporučení OECD publikovaných v Ekonomickém přehledu České republiky 2010.
Připravované osvobození ovšem způsobí výpadek v příjmech státního rozpočtu, který je odhadován na cca 10 mld Kč, a to bylo pravděpodobně hlavní příčinou odsunutí jeho účinnosti bývalou vládou až na rok 2015, kdy rozpočet měla sestavovat politická reprezentace vzešlá z původního termínu řádných voleb v roce 2014.
Daňové osvobození by se v případě schválení navrhovaného znění zákona senátem a podpisem presidenta republiky mělo vztahovat na zejména na příjmy v podobě:
- podílu na zisku a dividendy z účasti na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty na komanditní společnosti,
- podílu na zisku z členství v družstvu,
- podílu na zisku tichého společníka,
- vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti nebo člena družstva v družstvu,
- podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti, ve společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty v komanditní společnosti,
- podílu na likvidačním zůstatku člena družstva v družstvu atd.
Osvobozeny budou pouze dividendy a ostatní podíly na zisku vyplácené mezi tuzemskými poplatníky nebo tuzemskými poplatníky a poplatníky ze států Evropské unie, Švýcarské konfederace, Norska nebo Islandu. Výplata dividend a podílů na zisku z třetích států bude s určitými výjimkami nadále zdaňována. Osvobozující daňový režim se dále nebude vztahovat na dividendy a podíly na zisku vyplácené investičním fondem, podílovým fondem nebo zahraničním fondem kolektivního investování. Posledním omezením je přechodné ustanovení z něhož vyplývá, že zrušení zdanění dividend a jiných podílů na zisku se týká až výplat zisku po zdanění vytvořeného po účinnosti nové úpravy, tedy od 1 ledna.2014. Související výpadek daňových příjmů se tak poprvé projeví až ve fiskálním roce 2015.
Z dosavadních reakcí, výroků a hodnocení zaznamenaných v současné nesmírně nepřehledné situaci lze usuzovat, že právě k přijetí navrhovaného daňového osvobození příjmů z podílů na zisku a dividend jsou značné výhrady a jeho osud není jistý.
Jedinou a již bohužel opět jistou a neblahou skutečností tak stejně jako v minulých letech zůstává, že podnikatelská sféra ani letos nemá k dispozici významné parametry nezbytné pro formulování firemních strategií a záměrů. K proklamované konkurenceschopnosti a výkonu naší ekonomiky to nikterak nepřispívá.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce