Osobní automobil při ukončení podnikatelské činnosti

31. 8. 2016

Živnostníci a další drobní podnikatelé vedoucí daňovou evidenci postupují při ukončení podnikatelské činnosti podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů - v daňovém přiznání za zdaňovací období ve kterém ukončili podnikání zvýší základ daně o hodnotu pohledávek a neprodaných zásob a sníží jeho výši o hodnotu neuhrazených závazků.

 Kromě zásob, pohledávek a závazků se při ukončení podnikání daňově řeší a obvykle vypořádává i majetek v podobě osobního automobilu či osobních automobilů využívaných při podnikání a zařazených do tzv. obchodního majetku poplatníka.
 Daňové řešení z pohledu daně z příjmů je spojeno se zánikem institutu obchodního majetku v důsledku ukončení podnikání. Pokud automobil není zcela odepsán a vykazuje zůstatkovou hodnotu, je možné do  daňových výdajů  v roce ukončení podnikání zahrnout polovinu příslušného ročního odpisu. Osobní automobil, který po ukončení podnikání následně bývá využíván pro osobní spotřebu poplatníka, přestává být předmětem silniční daně. Jeho převod z obchodního majetku do jiného režimu užití ale daň z příjmu fyzických osob nikterak neovlivní.
 Povinnost k dani z příjmu vznikne až v případě, kdy bývalý živnostník osobní automobil prodá do pěti let po jeho vyřazení z obchodního majetku. Pro názornost předpokládejme, že poplatník živnostenské podnikání ukončil 31. srpna 2016 a k tomuto datu automobil vyřadil z obchodního majetku. Pokud by ho prodal v období do 31. srpna 2021, např. 18. 12. 2019 za 96 000 korun, musil by tento příjem v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 zdanit jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů. Jako daňově účinný výdaj by proti příjmu z prodeje automobilu mohl uplatnit jeho zůstatkovou cenu, pokud nebyl zcela daňově odepsán.    
 Z pohledu daně z přidané hodnoty dochází při vyřazení automobilu z obchodního majetku a jeho trvalým užíváním pro osobní spotřebu k tzv. použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Podle § 13 odst. 4 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty jde o dodání zboží za úplatu, které podléhá dani.
 Základem daně z přidané hodnoty je v tomto případě podle § 36 odst. 6 zákona o DPH cena, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni jeho vyřazení z obchodního majetku, tedy cena obvyklá, plátce vystaví tzv. doklad o použití, daň z přidané hodnoty přizná a odvede.


      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce