Odvod z úhrnu mezd v r.2012

12. 10. 2011

Významnou součástí daňové reformy , která po dokončení legislativního procesu vstoupí v účinnost 1.ledna 2012, se s největší pravděpodobností stane nový institut zákona o daních z příjmů - odvod z objemu mezd......

Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatelů budou nahrazeny odvodem z úhrnu mezd

Významnou součástí daňové reformy, která po dokončení legislativního procesu vstoupí v účinnost 1. ledna 2012, se s největší pravděpodobností stane nový institut zákona o daních z příjmů – odvod z objemu mezd. Tento odvod v sobě bude zahrnuje současné pojistné placené zaměstnavatelem na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění, na veřejné zdravotní pojištění, na úrazové pojištění a dále příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu nového znění zákona o daních z příjmů je cílem této právní úpravy zjednodušení a zpřehlednění současného systému pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění.
Poplatníky odvodu z úhrnu mezd se stanou všichni zaměstnavatelé, kteří zúčtovávají nebo vyplácí příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky neboli mzdy. Odvod budou hradit i zahraniční zaměstnavatelé, kteří mají na základě příslušných smluv a nařízení povinnost odvádět pojistné do České republiky. Poplatníci odvodu z úhrnu mezd budou muset splnit u příslušného správce odvodu registrační povinnost do 8 dnů ode dne, ve kterém se jeho poplatníky stanou.
Předmětem odvodu z úhrnu mezd budou zúčtované nebo vyplacené příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky. Jeho základ se určí ze zaokrouhlených základů pro výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a ze základů pro daň vybíranou z těchto příjmů srážkou.
Sazby odvodu z úhrnu mezd budou diferencované v závislosti na rozsahu účasti jednotlivých zaměstnanců na veřejných pojištěních. Odvodovým obdobím se stane kalendářní rok, ale odvod se bude průběžně platit ve formě měsíčních záloh.
Text úpravy odvodu z úhrnu mezd je obsažen v šesté části novelizovaného znění zákona o daních z příjmů v paragrafech 39c – 39o.

 

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce