Odměny SVJ

27. 2. 2013

Zdaňování odměn za činnost člena výboru společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek je zvláštním typem právnické osoby. Přestože není vlastníkem ani spoluvlastníkem domu, vystupuje samostatně svým jménem při výkonu práv a povinností ve vymezených případech týkajících se provozu a....

Společenství vlastníků jednotek je zvláštním typem právnické osoby. Přestože není vlastníkem ani spoluvlastníkem domu, vystupuje samostatně svým jménem při výkonu práv a povinností ve vymezených případech týkajících se provozu a správy společných částí domu. Jako každá instituce i společenství vlastníků jednotek vyplácí odměny za práci svých členů i jiných osob při správě domu na základě pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce a velice často i odměny za činnost v orgánech společenství. Na činnost v orgánech společenství vlastníků jednotek není možné uzavřít žádnou pracovní smlouvu, ani žádnou z dohod.
Zákon o daních z příjmů považuje odměnu za činnost člena výboru společenství vlastníků jednotek za příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. c), u kterého nelze použít srážkovou daň. Znamená to, že i u měsíčních příjmů nepřevyšujících 5 000 Kč se musí stanovit a odvést záloha na daň. Pokud poplatník u společenství uplatní a podepíše tzv. prohlášení k dani – tento postup je vhodný a připadá v úvahu zejména u důchodců, pro které je tato odměna kromě důchodu jediným příjmem - odečte se mu při výpočtu zálohy na daň každý měsíc základní sleva ve výši 2 070 Kč. Poplatníkova odměna je ovšem krácena o 4,5%ní odvod zdravotního pojištění a v případě, že měsíčně přesáhne 2 500 Kč, i o 6,5%ní odvod na sociální zabezpečení. Společenství musí z hodnoty vyplacené odměny navíc za poplatníka odvést na vrub svých nákladů 9%ní odvod zdravotního pojištění a u měsíčních odměn nad 2 500 Kč i 25%ní odvod sociálního pojištění.
Členům výboru, kteří nepodepsali prohlášení k dani, společenství bytových jednotek srazí z vyplacené odměny 15%ní zálohu na daň z tzv. superhrubé mzdy (hrubá mzda navýšená o zaměstnavatelův odvod zdravotního a sociálního pojištění).
Výše uvedený postup platí beze zbytku pro zdaňovací období roku 2012. Protože od 1. ledna 2013 ztratili důchodci, kteří k 1. lednu pobírali starobní důchod, nárok na základní slevu na dani v roční výši 24 840 Kč, není možné o její poměrnou část (2 070 Kč) vypočtenou měsíční zálohu na daň z odměny za činnost člena výboru společenství vlastníků jednotek snížit.

 

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce