O posečkání úhrady daně je možno požádat

6. 10. 2016

Poslední informace Finanční správy České republiky z 30. září 2016 se vztahuje k možnosti posečkání úhrady daně popřípadě rozložení její úhrady na splátky podle ustanovení paragrafů 156 a 157 daňového řádu.

Daňový poplatník může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady splatné daně popřípadě její rozložení na splátky. Správce daně může této žádosti vyhovět a povolit posečkání či postupnou úhradu daňové povinnosti ve splátkách z následujících důvodů:
- pokud by neprodlená úhrada splatné daně znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
- pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
- pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
- není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
- při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.
Žádost o posečkání úhrady daně je podáním, u kterého daňový řád nepředpokládá konkrétní formu a neexistuje pro ni speciální tiskopis. Jako každé jiné podání však musí splňovat požadavky obsažené v § 70 daňového řádu - z podání musí být zřejmé kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje.
Podání žádosti příslušnému finančnímu úřadu lze učinit podle § 71 daňového písemně či ústně do protokolu, datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, popřípadě datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Při rozhodování o žádosti bude správce daně posuzovat všechna tvrzení a důvody uváděné daňovým subjektem mající vliv na neschopnost uhradit splatnou daň v plné výši najednou a k žádosti by proto měly být přiloženy všechny doklady a důkazní prostředky, které potvrzují důvody a skutečnosti v žádosti uváděné.
V rámci rozhodování o žádosti o posečkání správce daně dále posuzuje záruky či ohrožení budoucí úhrady daně a v textu žádosti je tudíž vhodné uvést a doložit způsob a prostředky, ze kterých bude v budoucnu daň uhrazena včetně návrhu splátkového kalendáře. 
Přijetí žádosti o povolení posečkání daně nebo o povolení její úhrady ve splátkách podléhá správnímu poplatku ve výši 400 korun.

      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce