Nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí od 1.1.2014

Daň z nabytí nemovitých věcí může platit převodce nebo nabyvatel vlastnického práva Od 1. ledna 2014 má vstoupit v účinnost nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradí zákon o dani z převodu nemovitostí....

Od 1. ledna 2014 má vstoupit v účinnost nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradí zákon o dani z převodu nemovitostí. Senát parlamentu České republiky při projednávání a následném schvalování zákona provedl některé úpravy jeho znění oproti podobě, ve které ho schválila poslanecká sněmovna. Pro všechny budoucí prodejce nemovitostí bude proto prospěšné stručně zrekapitulovat hlavní principy nového zákona.
Přijetí zákona předpokládá zrušení dosavadního zákona 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí zcela nově vymezuje institut poplatníka daně. Může jím být
a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel,
b) nabyvatel vlastnického práva v ostatních případech
Je-li poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci, ručí nabyvatel tohoto práva za úhradu daně.
Poplatníci jistě uvítají některá administrativní zjednodušení spojená s přiznáním k nové dani. Patří k nim omezení počtu případů povinného předkládání znaleckých posudků podle oceňovacích předpisů o zjištěné ceně nemovitých věcí. S tím souvisí nová konstrukce základu daně u nejčastěji převáděných nemovitostí, k nimž patří nemovitosti určené k bydlení, rekreaci a některé pozemky. Pro určení základu daně se navrhuje cenu sjednanou porovnat s výší 75% tzv. směrné hodnoty, pokud se tak poplatník rozhodne. Směrnou hodnotou se rozumí údaj zjištěný správcem daně, který vychází z cen nemovitých věcí v daném místě a čase při zohlednění druhu, účelu, polohy, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. Poplatník tedy nebude mít povinnost předložit znalecký posudek, možnost předložení znaleckého posudku mu však – pokud se pro ní rozhodne - zůstane zachována. I v případě zpracování a předložení znaleckého posudku se bude porovnávat sjednaná cena pouze vůči 75% ceny zjištěné ve znaleckém posudku. Sazba daně je stejná jako u daně z převodu nemovitostí a činí 4%.
Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí omezuje rozsah povinných písemných příloh k daňovému přiznání a rovněž ruší povinné ověřování listin, protože dává poplatníkům možnost přikládat ostatní písemnosti pouze ve formě kopie. Nově rozšiřuje možnost uplatnění osvobození od daně pro případy všech prvních nabytí nových bytů a rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí a odstraňuje dvojí zdanění finančního leasingu, protože daňově osvobozuje nabytí nemovitých věcí užívaných na základě smlouvy o finančním leasingu jejím uživatelem při skončení leasingového vztahu.
Zavedení samostatné daně z nabytí nemovitých věcí navazuje na nový občanský zákoník. V případě, kdy na základě dohody mezi převodcem a nabyvatelem bude poplatníkem daně nabyvatel, očekává se snížení kupních cen nemovitostí o 3,8%, což sníží roční daňové inkaso této daně ( v roce 2012 činilo inkaso daně z převodu nemovitostí do státního rozpočtu 7,6 mld Kč). Pozitivním přínosem však bude snížení nedoplatků daně a zlepšení podmínek jejich vymahatelnosti u nabyvatele.
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce