Novinky při podávání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020

207clause-67401__340.jpg

Tak jako v minulosti zůstává i pro rok 2020 povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí všem poplatníkům, kteří nabyli v průběhu roku 2019 nový pozemek, zdanitelnou stavbu, bytovou či nebytovou jednotku. Dále musí svoji daňovou povinnost aktualizovat všichni poplatníci, kteří některé nemovité věci pozbyli. Pokud jim nějaké nemovité věci v působnosti krajského finančního úřadu zbývají, podají pouze dílčí přiznání na snížení daňové povinnosti. V případě pozbytí všech nemovitých věcí podají na příslušný finanční úřad pouze oznámení o této skutečnosti.

V současné době provádějí katastrální úřady revize katastru nemovitostí. Cílem je ověřit skutečný stav a porovnat jej s údaji v KN. Zjištěné nesoulady jsou buď projednávány přímo s vlastníky, nebo jsou pouze zveřejňovány dálkovým přístupem při nahlížení do KN. Mnohdy může dojít ke změně druhu pozemku, k přečíslování či slučování parcel, ke změně výměry dle digitalizace, apod. Vlastníci nemovitých věcí a ostatní poplatníci daně by si tak měli ověřit stav zapsaný v KN a podat aktualizované přiznání k této dani v případě, že by měla tato změna vliv na výši daně.

Dále upozorňujeme na změnu místního koeficientu na úroveň 2 podle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí na území hlavního města Prahy s návazností úprav dalších koeficientů podle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 zákona u některých městských částí. Tato změna nezakládá povinnost podat přiznání, správce daně ji zohlední při výpočtu daňové povinnosti za rok 2020 sám.

S účinností k 16. 1. 2020 vydává GFŘ pokyn D-41 ohledně nového umístění spisů poplatníků na finančních úřadech a na územních pracovištích. Před podáním přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 je vhodné prověřit příslušnost k územnímu pracovišti FÚ.

Připomínáme, že lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 je do 31. ledna 2020.

Zdroj: KODAP